Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 31 Lipiec 2014 13:21
Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO" dotyczy udzielenia wsparcia małym organizacjom, grupom samopomocowym oraz grupom nieformalnym z województwa lubelskiego. Podstawowym narzędziem wsparcia będą mikrodotacje, natomiast narzędziami wspomagającymi: szkolenia, doradztwo, animacja oraz dodatkowe konkursy dla beneficjentów programu grantowego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. Osiągnięcie celu głównego rozwiąże problem słabego wsparcia finansowego, szkoleniowego i animacyjnego dla lokalnych inicjatyw oddolnych oraz zaangażowanych w nie osób, co wpłynie na: zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych, animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych ngo.

 

 

 
 O dotację może ubiegać się :

1. Młoda organizacja pozarządowa lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, tj.:

osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

spółdzielnia socjalna;

spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Wymienione powyżej organizacje i podmioty mogą mieć charakter samopomocowy, a także muszą spełniać łącznie następujące warunki:

siedziba podmiotu lub organizacji znajduje się na terenie województwa lubelskiego,

podmiot lub organizacja posiada osobowość prawną,podmiot lub organizacja zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację,

kwota przychodów organizacji lub podmiotu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia organizacji jest krótszy, nie może przekraczać 25 tys. zł. 

Młoda organizacja pozarządowa lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego może ubiegać się o:przyznanie dotacji na swój rozwój,przyznanie dotacji na realizację projektu ze sfery pożytku publicznego, o ile jest to sfera  zgodna z jej statutowym obszarem działania. 

Z ubiegania się o dotacje są wyłączone oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej 

 

2. Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym – nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie dotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego. 

Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację na dwa różne sposoby:

samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy samodzielnie składają wniosek i podpisują umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla, a wydawanie dotacji odbywa się w sposób opisany w punkcie VIII.2. Regulaminu. 

z organizacją pozarządową bądź podmiotem, zarejestrowanym na terenie województwa lubelskiego, wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, tj.:

osobą prawną i jednostką organizacyjną działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego;

spółdzielnią socjalną;

spółką akcyjną i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubem sportowym będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

W tym przypadku, wniosek składa grupa nieformalna w porozumieniu z organizacją pozarządową bądź ww. podmiotem, natomiast umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla podpisują zarówno trzy osoby należące do grupy nieformalnej, jak i osoby reprezentujące organizację pozarządową lub wskazany podmiot. 

Ponadto:

organizacja lub podmiot składający wniosek o dotację z grupą nieformalną musi prowadzić działania mieszczące się w tej sferze pożytku publicznego, której projekt dotyczy lub realizować zadania polegające na działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

organizacja lub podmiot składający wniosek o dotację z grupą nieformalną może złożyć maksymalnie pięć takich wniosków na dany konkurs grantowy w skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić osoby należące do zarządu organizacji (lub innego organu reprezentacji) bądź podmiotu, z którym grupa nieformalna chce ubiegać się o dotację. 

Grupa nieformalna nie może ubiegać się o dotację z nieposiadającym osobowości prawnej oddziałem terenowym organizacji pozarządowej lub innego podmiotu. 

CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW

Projekty można realizować w okresie od 1 września do 31 października 2014 r. Okres realizacji projektu może być krótszy niż podane daty graniczne. Projekt nie może trwać jednak krócej niż 30 dni. 

 

ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW 

 1. WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA DOTACJI

Kwota dotacji nie może przekraczać 5000 zł. Minimalna kwota dotacji wynosi 2000 zł.  

Dotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji projektu skierowanego do mieszkańców województwa lubelskiego lub rozwoju organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa lubelskiego. 

Dotacja musi być wykorzystana w okresie realizacji projektu. Nie ma możliwości ponoszenia wydatków z dotacji przed i po dacie zakończenia projektu. 

Organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację mogą ubiegać się o nią ponownie dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. Ograniczenie to nie dotyczy grup nieformalnych, zarówno ubiegających się o dotacje samodzielnie, jak i z organizacją pozarządową lub wyżej wymienionym podmiotem. 

Dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację. 

2. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH

Wartość projektu to łączna wartość dotacji i środków własnych, na które składają się środki niefinansowe i finansowe.  

Wymagany wkład własny wynosi 10% wartości dotacji.

Dopuszczalne są następujące formy wnoszenia wkładu własnego:

Dla młodych organizacji pozarządowych lub innych podmiotów (wymienionych w punkcie II.1 Regulaminu) dopuszczalne jest wnoszenie wkładu w postaci finansowej i niefinansowej.

Dla grup nieformalnych działających samodzielnie (wymienionych w punkcie II.2a Regulaminu) dopuszczalne jest wnoszenie wkładu wyłącznie w postaci niefinansowej.

Dla grup nieformalnych działających przy innym podmiocie (wymienionych w punkcie II.2b Regulaminu) dopuszczalne jest wnoszenie wkładu w postaci finansowej i niefinansowej. 

Wkład własny w formie niefinansowej może mieć wyłącznie charakter wkładu osobowego, niepowodującego powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe wnoszona może być więc tylko nieodpłatna dobrowolna praca (wolontariat). 

 

W dniu 05 sierpnia (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Domu Nauczyciela w Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 37, odbędzie się szkolenie na temat projektu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. 

Kontakt:

Marcin Kosakowski

516 620 792

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.