Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 09 Luty 2015 09:42

 

W dniu 13 lutego br w Domu Nauczyciela przy ul. 3 Maja o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie w ramach Projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2015 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy .

 

Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO" dotyczy udzielenia wsparcia małym organizacjom, grupom samopomocowym oraz grupom nieformalnym z województwa lubelskiego. Podstawowym narzędziem wsparcia będą mikrodotacje, natomiast narzędziami wspomagającymi: szkolenia, doradztwo, animacja oraz dodatkowe konkursy dla beneficjentów programu grantowego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. Osiągnięcie celu głównego rozwiąże problem słabego wsparcia finansowego, szkoleniowego i animacyjnego dla lokalnych inicjatyw oddolnych oraz zaangażowanych w nie osób, co wpłynie na: zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych, animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych ngo.

 

 

 

O dotację może ubiegać się :

1. Młoda organizacja – organizacja pozarządowa lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, spełniające łącznie następujące warunki:

1) siedziba podmiotu lub organizacji znajduje się na terenie województwa lubelskiego,

2) podmiot lub organizacja posiada osobowość prawną,

3) podmiot lub organizacja zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację,

4) kwota przychodów organizacji lub podmiotu za ostatni zamknięty rok budżetowy (za rok 2014) nie może przekraczać 25 tys. zł.,

5) podmiot lub organizacja prowadzi działalności w sferze działalności pożytku publicznego

Młoda organizacja może ubiegać się o przyznanie dotacji na swój rozwój albo o przyznanie dotacji na realizację projektu ze sfery pożytku publicznego, o ile jest to sfera zgodna z jej statutowym obszarem działania.

W jednym wniosku nie można łączyć obu typów projektów.

Z ubiegania się o dotacje wyłączone są oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej. 

2. Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym – nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie dotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.

Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację na dwa różne sposoby:

- samodzielnie za pośrednictwem Operatora – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy samodzielnie składają wniosek (wskazując jako Wnioskodawcę Operatora) i podpisują umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla, a wydawanie dotacji odbywa się w sposób opisany w punkcie VIII.2. Regulaminu.

Przed złożeniem wniosku za pośrednictwem Operatora grupa nieformalna ma obowiązek skonsultować taki wniosek z Operatorem (poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail Operatora). Wnioski niekonsultowane zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

Jedna grupa nieformalna może za pośrednictwem Operatora złożyć tylko jeden wniosek.

- z organizacją pozarządową bądź podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego (Wnioskodawca), które spełniają łącznie następujące warunki:

     - siedziba podmiotu lub organizacji znajduje się na terenie województwa lubelskiego,

     - podmiot lub organizacja posiada osobowość prawną,

     - podmiot lub organizacja prowadzi działalność w sferze działalności pożytku publicznego.

W tym przypadku, wniosek składa grupa nieformalna w porozumieniu z organizacją pozarządową bądź podmiotem o którym mowa powyżej, natomiast umowę na realizację projektu podpisują zarówno trzy osoby należące do grupy nieformalnej, jak i osoby reprezentujące organizację pozarządową lub wskazany podmiot. Zabezpieczenie umowy w postaci weksla podpisują osoby reprezentujące organizację pozarządową lub wskazany podmiot, a wydawanie dotacji odbywa się w sposób opisany w punkcie VIII.2. Regulaminu.

Ponadto:

- organizacja lub podmiot składający wniosek o dotację z grupą nieformalną musi prowadzić działania mieszczące się w tej sferze pożytku publicznego, której projekt dotyczy lub realizować zadania polegające na działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- organizacja lub podmiot składający wniosek o dotację z grupą nieformalną (Wnioskodawca) może złożyć maksymalnie jeden taki wniosek na konkurs grantowy,

- jedna grupa nieformalna może składać tylko jeden wniosek na konkurs grantowy,

- w skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami organu zarządzającego organizacji bądź podmiotu, z którym grupa nieformalna chce ubiegać się o dotację

Grupa nieformalna nie może ubiegać się o dotację z nieposiadającym osobowości prawnej oddziałem terenowym organizacji pozarządowej lub innego podmiotu.

CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW

Projekty można realizować w okresie od 01 maja do 30 września 2015 r. Okres realizacji projektu nie może trwać krócej niż 30 dni i dłużej niż 4 m-ce.

WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA DOTACJI

1. Kwota dotacji nie może przekraczać 5000 zł. Minimalna kwota dotacji wynosi 2000 zł.

2. Dotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji projektu skierowanego do mieszkańców województwa lubelskiego lub rozwoju organizacji albo podmiotu zarejestrowanych na terenie województwa lubelskiego.

3. Dotacja musi być wykorzystana w okresie realizacji projektu. Nie ma możliwości ponoszenia wydatków z dotacji przed datą rozpoczęcia i zakończenia projektu – dotyczy to także należności publicznoprawnych, w tym podatków i składek ZUS.

4. W przypadku ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków, organizacje pozarządowe oraz podmioty i grupy nieformalne, które otrzymały dotację w danym roku, mogą ubiegać się o nią ponownie dopiero w kolejnym roku kalendarzowym.

5. Dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację.

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH

Wartość projektu to łączna wartość dotacji i środków własnych, na które składają się środki niefinansowe i finansowe.

Minimalny wkład własny wynosi 10% wartości dotacji. Dopuszczalne są następujące formy wnoszenia tego wkładu własnego:

Dla młodych organizacji (wymienionych w punkcie II.1 Regulaminu) dopuszczalne jest wnoszenie wkładu w postaci finansowej i niefinansowej,

Dla grup nieformalnych działających samodzielnie przy Operatorze (wymienionych w punkcie II.2a Regulaminu) dopuszczalne jest wnoszenie wkładu wyłącznie w postaci niefinansowej,

Dla grup nieformalnych działających przy innym podmiocie (wymienionych w punkcie II.2b Regulaminu) dopuszczalne jest wnoszenie wkładu w postaci finansowej i niefinansowej.

Wkład własny w formie niefinansowej może mieć wyłącznie charakter wkładu osobowego, niepowodującego powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe wnoszona może być więc tylko nieodpłatna dobrowolna praca (wolontariat).

Niefinansowy wkład własny w postaci rzeczowej (np. użyczenie pojazdu, pomieszczenia itp.) może stanowić dodatkowy wkład własny do projektu wnoszony poza wkładem minimalnym.

Wkład własny podlega takim samym regułom kwalifikowalności jak wydatki ponoszone w ramach dotacji, zgodnie z punktami IV.3. i IV.4. Regulaminu.

 

Strona projektu: www.lubelskielokalnie.lbl.pl

Kontakt:

Marcin Kosakowski

516 620 792

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.