Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 14 Marzec 2016 14:39

W dniu 06 marca 2016 r. w drugim terminie o godz. 11.30  odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia. Obrady Walnego Zgromadzenia odbyły się w sali konferencyjnej Domu Nauczyciela w Hrubieszowie ul. 3-go Maja 37. 

 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu WZCz z 08 marca 2015 roku.

5. Sprawozdanie zarządu z działalności stowarzyszenia za okres kadencji oraz za 2015 rok.

6. Zapoznanie z wynikami finansowymi i bilansem stowarzyszenia za 2015 rok.

7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwały Nr 1/2016 w sprawie absolutorium dla zarządu oraz przyjęcia sprawozdania z działalności stowarzyszenia za lata 2012 – 2016 oraz bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej za 2015 r.

10. Podjęcie uchwały Nr 2/2016 w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia.

11. Przeprowadzenie wyborów prezesa zarządu na kadencję 2016 - 2020.

12. Określenia liczby członków zarządu oraz przeprowadzenie wyborów członków zarządu na kadencję 2016 – 2020.

13. Przeprowadzenie wyborów członków komisji rewizyjnej na kadencję 2016-2020.

14. Podjęcie uchwały Nr 3/2016 w sprawie wyboru prezesa zarządu.

15. Podjęcie uchwały Nr 4/2016 w sprawie wyboru członków zarządu.

16. Podjęcie uchwały Nr 5/2016 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

17. Podjęcie uchwały Nr 6/2016 w sprawie przyjęcia kierunków działalności stowarzyszenia na nową kadencję oraz  preliminarza przychodów i rozchodów stowarzyszenia na 2016 rok.

18. Podjęcie uchwały Nr 7/2016 w sprawie ustalenia górnej granicy zobowiązań do której zarząd może zaciągać zobowiązania w 2016 r.

19. Zakończenia obrad.

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za lata 2012-2016 oraz bilans, rachunek wyników i informację dodatkową za 2015 r., oraz przychyliło się do wniosku komisji rewizyjnej  i udzieliło zarządowi absolutorium za okres mijającej kadencji.

Zebrani członkowie stowarzyszenia jednomyślnie przyjęli zaproponowane przez zarząd zmiany w statucie stowarzyszenia. Tekst jednolity statutu znajduje się w zakładce STATUT. 

Na prezesa zarządu na nową kadencję wybrany został ponownie Zdzisław Kosakowski.

Skład zarządu stowarzyszenia składał się będzie w okresie nowej kadencji z czterech osób: Zdzisława Kosakowskiego - prezesa zarządu, Krzysztofa Bartosiewicza - wiceprezesa zarządu, Marka Bartkowiaka - skarbnika oraz Bogumiły Dragan-Szkodzińskiej - członka zarządu.

Komisja Rewizyjna składać się będzie z trzech osób: Zbigniew Dolecki, Barbara Hudoba-Szambara oraz Jan Piądło.