Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" w 2009 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 17 Luty 2010 12:42

  

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

          Zgodnie ze statutem w dniu 10 lutego 2009 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na którym podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2008 i udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium oraz nakreślono kierunki działalności Stowarzyszenia na 2009 rok.

 

 

 

          Na drugim Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia zwołanym na wniosek Zarządu na dzień 09 czerwca 2009 roku dokonano zmiany statu Stowarzyszenia, idąc w kierunku jego działalności także na rzecz innych organizacji pozarządowych oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz zmieniono preliminarz przychodów i rozchodów na 2009 rok w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację projektów złożonych przez Stowarzyszenie.            Przyjęte ustalenia i kierunki działania zostały wdrożone przez Zarząd do realizacji. W związku ze zmianą statutu przeprowadzono też stosowne zmiany w rejestracji sądowej Stowarzyszenia. 

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.            

W 2009 roku Zarząd odbył pięć protokółowanych posiedzeń na których omawiano sprawy związane z realizacją zadań nakreślonych przez Walne Zgromadzenie Członków oraz wynikających z działalności bieżącej Stowarzyszenia oraz realizacji zadań rozpisywanych w ofercie publicznej pod adresem organizacji pozarządowych. 

3. Baza członkowska.          

W ewidencji prowadzonej przez Zarząd aktualnie figuruje 19 członków Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym tj. w 2009 r. za brak aktywności oraz nieopłacanie składek członkowskich, z listy członków Stowarzyszenia skreślono pięć osób.           Niestety należy stwierdzić, że spośród osób którzy nadal są członkami stowarzyszenia  tylko połowa na bieżąco opłaca składki członkowskie. 

4. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia.          

Zaplanowane na WZCz w dniu 10 lutego 2009 r. przychody na 2009 rok w kwocie 19.533,37 zł., na WZCz w dniu 09 czerwca 2009 r. zostały skorygowane do kwoty 32.033,37 zł., wykonane w wysokości 56.655,00 zł. tj. w 176,9  % co umożliwiło realizację szeregu przedsięwzięć, a rok 2009 Stowarzyszenie zamknęło wynikiem dodatnim oraz zapasem środków finansowych na koncie Stowarzyszenia w wysokości 39.745,28 zł. Szczegóły dotyczące tej kwestii przedstawione zostaną w informacji finansowej i bilansie za 2009 rok. 

5. Realizowane przedsięwzięcia.          

W 2009 roku m.in. realizowano:         

 - projekt pt. "Pozaszkolne programy  profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk            wiejskich i małych miast" w ramach IX Edycji Programu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" na który środki Stowarzyszenie pozyskało z ROPS w Lublinie w wysokości 12.600,00 zł. i Starostwa Powiatowego w kwocie 1.375,00 zł.. W ramach realizacji tego projektu sfinansowano organizację w dniach od 24 do 28 sierpnia 2009 r. w Zwierzyniu – Bieszczady, zgrupowania warsztatowo-seminaryjnego dl w a młodzieży z gimnazjów powiatu hrubieszowskiego. W zgrupowaniu wzięło udział 37 osób. Kadrę na zgrupowania tworzyli przede wszystkim wolontariusze ze Stowarzyszenia, Komendy Powiatowej Policji i Powiatowej Biblioteki Publicznej.          

- projekt pt. „Programy pomocowe dla sprawców i ofiar przemocy domowej – w            szczególności dzieci”, w ramach którego przebudowano stronę internetową stowarzyszenia, zbudowano internetowe forum dyskusyjne oraz zakupiono laptop i urządzenie             wielofunkcyjne. Koszt realizacji tego projektu wyniósł 5.686,00 zł., z czego 3.000,00 zł była to dotacja z ROPS w Lublinie, 625,00 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego i 2.060,00 zł             środki Stowarzyszenia,         

- projekt pt. „Bezpieczna kobieta” realizowany z Komendą Powiatową Policji i powiatem na realizację którego Stowarzyszenie wydatkowało kwotę 800,00 zł opłacając instruktora samoobrony,         

- przedsięwzięcie polegające na pełnieniu w dniach 28 lutego 2009 r. przez członków Stowarzyszenia dyżuru w Ośrodku Kuratorskim przy SR w Hrubieszowie w trakcie którego udzielano porad prawnych i obywatelskich mieszkańcom powiatu rubieszowskiego,          - wsparcie organizacji Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów wszystkich poziomów szkół w powiecie oraz Eliminacji Rejonowych Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych i drużyn ratownictwa przedmedycznego OSP,        

- pomoc dla rodziny Norberta Kuźniarskiego w zbiórce pieniędzy na jego rehabilitację w ramach odpisu 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych. Na cel ten zebrano dla  Norberta kwotę ponad 24 tys.  zł.        

 - wsparcie kwotą 500,00 zł zakupu protezy ręki Oskara Lizuna zam. Boguszyce woj.          dolnośląskie. Młodego człowieka w wieku 21 lat, który w wypadku drogowym stracił całą rękę,        

- podjęto inicjatywę ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w          Hrubieszowie. Inicjatywa Zarządu Stowarzyszenia uzyskała poparcie wszystkich samorządów powiatu hrubieszowskiego, jesteśmy w składzie SKUS i jest już w realizacji. Uroczystości nadania sztandaru połączone  z Obchodami Wojewódzkimi Święta Policji odbędą się w dniu 18 lipca br. w Hrubieszowie,      

- przygotowania do realizacji wspólnie z Przedszkolem Miejskim Nr 1 w Hrubieszowie im.         „Małego Księcia” akcji zbierania w 2010 roku środków finansowych z 1 % na urządzenie          „Bezpiecznego Placu Zabaw” przy przedszkolu i jego Fili przy ul. Gródeckiej. 

6. Budowa wizerunku Stowarzyszenia.           

Przez wolontariuszy na bieżąco prowadzona jest strona internetowa Stowarzyszenia. Byliśmy i jesteśmy nadal obecni także w Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej oraz na            hrubieszowskich stronach internetowych. Jesteśmy także widoczni poprzez realizację projektów o których mowa w sprawozdaniu oraz udział w inicjatywach do których jesteśmy zapraszani     przez naszych stałych partnerów. Członkom Stowarzyszenia, którzy aktywnie włączali się w realizację w/w zadań oraz osobom i instytucjom, które z nami współpracowały i udzielały bezinteresownego wsparcia, Zarząd Stowarzyszenia wyraża serdeczne podziękowanie i uznanie. Bez tej życzliwości działalność Stowarzyszenia bałaby zdecydowanie skromniejsza. 

Hrubieszów, 09 luty 2010 rok.                                                                                         

                                                                                   Za Zarząd Stowarzyszenia 

                                                                                       Zdzisław Kosakowski

                                                                                             Prezes Zarządu