Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" w 2010 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 06 Marzec 2012 14:19

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Zgodnie ze statutem w dniu 09 lutego 2010 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na którym podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2009 oraz nakreślono kierunki działalności Stowarzyszenia na 2010 rok.

Przyjęte ustalenia i kierunki działania zostały wdrożone przez Zarząd do realizacji.

 

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

W 2010 roku Zarząd odbył 7 protokółowanych posiedzeń na których omawiano sprawy związane z realizacją zadań nakreślonych przez Walne Zgromadzenie Członków oraz wynikających z działalności bieżącej Stowarzyszenia oraz realizacji zadań rozpisywanych w ofercie publicznej pod adresem organizacji pozarządowych.


3. Baza członkowska.

W ewidencji prowadzonej przez Zarząd aktualnie figuruje 19 członków Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym tj. w 2010 r. Zarząd przyjął jednego nowego członka.

Niestety należy stwierdzić, że spośród osób którzy nadal są członkami stowarzyszenia tylko część na bieżąco opłaca składki członkowskie i dlatego kierując się tym stanem oraz wnioskami członków proponujemy rozważyć dzisiaj propozycję obniżenia rocznej składki członkowskiej do 10,00 lub 20,00 zł.

Obniżenie wysokości składek, które w aktualnych budżetach stowarzyszenia stanowią niewielki % dochodu być może ułatwi pozyskiwanie nowych członków, a szczególnie ludzi młodych.


4. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia.

Zaplanowane na WZCz w dniu 09 lutego 2010 r. przychody na 2010 rok w kwocie 21.800,00 zł., wykonane zostały w wysokości 77.235,43 zł. tj. w 354,29 % co umożliwiło realizację szeregu przedsięwzięć, a rok 2010 Stowarzyszenie zamknęło swoją działalność wynikiem dodatnim oraz stanem środków finansowych na koncie Stowarzyszenia w wysokości 66.248,66 zł. zł. Szczegóły dotyczące tej kwestii przedstawione zostaną w informacji finansowej i bilansie za 2010 rok.


5. Realizowane przedsięwzięcia.

W 2010 roku m.in. realizowano:

- projekt pt. "Pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miast na który środki w wysokości 4.500,00 zł. Stowarzyszenie pozyskało z ROPS w Lublinie. W ramach realizacji tego projektu sfinansowano organizację w dniach od 31 maja do 02 czerwca 2010 r. w ZS Nr 1 w Hrubieszowie, zgrupowanie szkoleniowo-integracyjne dla 30 osób młodzieży ze szkół ponad gimnazjalnych powiatu hrubieszowskiego. W ostatnim dniu w zgrupowaniu wzięła udział także młodzież gimnazjalna uczestnicząca w programie prewencyjnym realizowanym przez KP Policji w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym oraz Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” oraz członkowie Klubu Wolontariatu przy ZS Nr 1. Projekt był realizowany w partnerstwie z KP Policji i Powiatową Biblioteką Publiczną oraz przy współpracy z Dyrekcją ZS Nr 1, Placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

- przedsięwzięcie związane z nadaniem sztandaru dla KP Policji w Hrubieszowie, w tym m.in. ufundowaniem sztandaru, przeprowadzeniem plebiscytu na najlepszego policjanta w powiecie w okresie 20-lecia RP oraz organizacją uroczystości i jej sfinansowaniem,

- wsparcie organizacji Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów wszystkich poziomów szkół w powiecie oraz Eliminacji Rejonowych Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych i drużyn ratownictwa przed medycznego OSP,

- pomoc dla rodzin Norberta Kuźniarskiego, Jacka Kopra, J. Aleksandrowicza i Przedszkola Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie w zbiórce pieniędzy w ramach odpisu 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych. Ogółem z 1 % zebrano w 2010 r. kwotę 59.881,51 zł. Ponadto z tytułu różnego rodzaju darowizn pozyskano w 2010 r. 12.103,92 zł.


6. Budowa wizerunku Stowarzyszenia.

Przez wolontariuszy na bieżąco prowadzona jest strona internetowa Stowarzyszenia.

Byliśmy i jesteśmy nadal obecni także w Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej oraz na hrubieszowskich stronach internetowych. Jesteśmy także widoczni poprzez realizację projektów o których mowa w sprawozdaniu oraz udział w inicjatywach do których jesteśmy zapraszani przez naszych stałych partnerów.

Członkom Stowarzyszenia, którzy aktywnie włączali się w realizację w/w zadań oraz osobom i instytucjom, które z nami współpracowały i udzielały bezinteresownego wsparcia, Zarząd Stowarzyszenia wyraża serdeczne podziękowanie i uznanie. Bez tej życzliwości działalność Stowarzyszenia bałaby zdecydowanie skromniejsza.


Hrubieszów, 17 luty 2011 rok.


                                                                                                        Za Zarząd Stowarzyszenia


                                                                                                            Zdzisław Kosakowski

                                                                                                                Prezes Zarządu