Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" za okres kadencji 2008-2012 oraz za 2011 rok. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 28 Marzec 2012 12:39

     Poprzednie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 11 marca 2008 roku. Wybrany został wówczas 5- osobowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Zdzisław Kosakowski - Prezes Zarządu, Krzysztof Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu, Marek Bartkowiak - Skarbnik oraz członkowie Danuta Adamczak i Bogumiła Dragan-Szkodzińska.

 

      W trakcie kadencji skład ten nie ulegał zmianom.

     W omawianym okresie członkowie stowarzyszenia zbierali się pięciokrotnie na Walnych Zgromadzeniach Członków.

     Podstawową tematykę Walnych Zgromadzeń stanowiły sprawy związane z programowaniem działalności finansowej i merytorycznej stowarzyszenia, przyjmowaniem sprawozdań z działalności stowarzyszenia oraz bilansów i sprawozdań finansowych za okresy poszczególnych lat kadencji oraz udzielaniem zarządowi absolutorium. Na WZCz zapadały także uchwały o zmianie statutu stowarzyszenia, którego aktualny kształt jest skutkiem zmian z 11 listopada 2011 r..   

     W okresie między WZCz, działalnością stowarzyszenia kierował zarząd w składzie jw., który przez okres kadencji odbył 30 protokółowanych posiedzeń, podejmując na nich decyzje dotyczące realizacji zadań określanych przez WZCz oraz spraw z zakresu bieżącej działalności stowarzyszenia.

     Działalność stowarzyszenia finansowana była przychodami własnymi, tj. składkami członkowskimi, odpisami 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych, darowiznami, nawiązkami sądowymi, dotacjami pozyskiwanymi na realizację zadań publicznych, rozpisywanymi w ofercie publicznej oraz przychodami finansowymi (odsetki bankowe) i innymi przychodami (PFRON). Uzyskaliśmy m.in.:

- ze składek członkowskich – 2.580,00 zł.

- z odpisu 1 % podatku – 175.530,99 zł.

- z nawiązek sądowych – 1.850,00 zł.

- z dotacji z ROPS Lublin – 26.100,00 zł.

- z dotacji ze Starostwa Powiatowego – 2.000,00 zł

- z darowizn – 13.933,44 zł.

- z odsetek bankowych – 16,27 zł.

- z PFRON (dopłata do wynagrodzenia) - 4.134,24 zł.

Ogółem w latach 2008, 2009, 2010 i 2011 przychody stowarzyszenia zamknęły się kwotą 226.144,94 zł.

     W zdecydowanej większości tj. w kwocie 147.309,85 zł. środki te zostały przeznaczone na finansowanie działalności statutowej stowarzyszenia, a w szczególności na pomoc dla osób dotkniętych trudną sytuacją życiową spowodowaną aktem przemocy, nagłym zdarzeniem (wypadkiem), zdarzeniem chorobowym. Pomocą taką w omawianym okresie objętych było 7 osób, które w wyniku w/w zdarzeń są osobami niepełnosprawnymi i nadal potrzebują i oczekują pomocy.

W okresie tym także:

- pomagaliśmy gromadzić środki na wyposażenie „Bezpiecznego placu zabaw” przy Przedszkolu Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie,

- zrealizowaliśmy cztery projekty profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży dofinansowane przez ROPS w Lublinie i starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, - - zbudowaliśmy Internetowy Punkt Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy domowej w ramach którego wykonana została nowa stronę internetowa stowarzyszenia, zawierająca opcję porad dot. przemocy domowej i możliwość pobierania niezbędnych w takich sytuacjach druków oraz internetowe forum dyskusyjne dla ofiar przemocy, dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,

- wsparliśmy 12 przedsięwzięć lokalnych („Bezpieczna kobieta”, młodzieżowe turnieje przeciwpożarowe, młodzieżowe współzawodnictwo w umiejętnościach udzielania pierwszej pomocy, promocja służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,

- podjęliśmy inicjatywę ufundowania sztandaru dla policji hrubieszowskiej oraz plebiscytu na najlepszego policjanta w powiecie w okresie 20-lecia RP.

Przedsięwzięcia te były bliżej omawiane na corocznych Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia. O ubiegłorocznych (2011 r.) bliżej w dalszej części sprawozdania.

     Koszty administracyjne, w tym osobowe oraz koszty obsługi bankowej działalności stowarzyszenia w okresie mijającej kadencji zamknęły się kwotą 22.073,26 zł. zł. i stanowiły 13,04 % (w kadencji poprzedniej19,25 %) wszystkich kosztów, a związane były przede wszystkim z kosztami wynajmu lokalu dla stowarzyszenia, opłat telefonicznych, łączności internetowej, przesyłek pocztowych, zakupem materiałów biurowych, zakupem materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego współpracującego z laptopem, wypłatą wynagrodzeń i opłatą pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych w stowarzyszeniu oraz obsługą bankową stowarzyszenia. 

     Warto jednak zwrócić uwagę także na społeczną pracę wolontariuszy angażowanych do prowadzenia księgowości stowarzyszenia, prowadzenia jej strony internetowej, prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w trakcie warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych oraz do opieki nad dziećmi i młodzieżą. Także członkowie stowarzyszenia, w tym członkowie zarządu za swoją pracę nie pobierali żadnego wynagrodzenia.

     Na początek mijającej kadencji stowarzyszenie zrzeszało 24 członków. W trakcie kadencji za brak opłacania składek lub jakiegokolwiek zaangażowania zarząd podjął decyzję o skreśleniu z listy członków 9 osób. Jednocześnie w tym samym czasie zarząd przyjął na członków stowarzyszenia 12 osób, w tym 8 osób są to ludzie młodzi, z terenu różnych gmin powiatu.

     Aktualnie do stowarzyszenia należy 28 osób. Niestety wśród nich są jeszcze osoby, które również kwalifikują się do wykluczenia i skreślenia z listy członków. 

     Plan działalności oraz preliminarz przychodów i wydatków na 2011 r. zakładały przychody w wysokości 31.400,00 zł., a uzyskaliśmy 67.129,47 zł. co oznacza, że zamierzenie to zostało zrealizowane w 213,79 %. Składek członkowskich na plan 400,00 zł. zebraliśmy 380,00 zł., 1 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 15.000,00 zł. zebraliśmy 66.629,95 zł., nie pozyskaliśmy w 2011 r. żadnej dotacji, a planowaliśmy w wysokości 16.000,00 zł. Pozostała kwota przychodu w wysokości 119,52 zł. jest to darowizna, której nie planowaliśmy.

     Na działalność statutową w 2011 r. stowarzyszenie wydało 65.389,53 zł., z czego zdecydowana większość tych środków, tj. 51.166,05 zł. skierowana została na pomoc osobom i rodzinom osób będących w trudnej sytuacji spowodowanej przemocą, wypadkiem, innym nagłym zdarzeniem lub chorobą (4 osoby) oraz na kontynuację doposażenia „Bezpiecznego placu zabaw” przy Przedszkolu Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie – 3.315,85 zł.

     Stowarzyszenie zorganizowało ponadto we współpracy z OSP w Wołajowicach konkurs wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży oraz konferencję pt. „Pozwól sobie na wolność, miej czystą świadomość” oraz zaangażowało się tak jak w latach poprzednich w organizację powiatowych etapów turnieju wiedzy pożarniczej i turnieju udzielania pierwszej pomocy.

     Koszty administracyjne, w tym osobowe oraz obsługi bankowej działalności stowarzyszenia w 2011 r. wyniosły 13.553,36 zł. i stanowiły 17,17 % wszystkich wydatków. Ich wzrost w stosunku do średniej za okres kadencji został spowodowany zatrudnieniem od m-ca października br. pracownika ds. obsługi realizacji zadań pożytku publicznego, księgowości i obsługi administracyjnej.

     Wynagrodzenie pracownika w 2011 r. w 76,56 % było refundowane przez PFRON, z tym że refundacja za m-c grudzień została zrealizowana przez PFRON dopiero w trzeciej dekadzie m-ca stycznia 2012 r. i w bilansie nie jest uwzględniona. W br. refundacja ta jest nieco niższa i wynosi aktualnie około 70,20 %.

     Na koszty administracyjne złożyły się wydatki na zakup materiałów – 212,59 zł., usługi obce – 12,30 zł., podatki od wynagrodzeń – 441,00 zł., wynagrodzenie za sporządzenie bilansu za 2010 r. oraz z tytułu zatrudnienia pracownika – 7.007,15 zł., ubezpieczenie społeczne i inne pochodne z tytułu zatrudnienia – 2.756,97 zł. oraz pozostałe koszty (lokal, telefon, internet, przesyłki pocztowe, itp.) - 2.716,85 zł. 

     Ogólny wynik finansowy za 2011 rok zamyka się wartością ujemną w wysokości 7.672,73 zł. i zostanie pokryty z nadwyżki przychodów nad wydatkami za lata poprzednie.

      Wszystkie zobowiązania stowarzyszenia za 2011 r. zostały zrealizowane, a stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2011 r. na kontach bankowych wynosił 58.575,93 zł. Od 02 stycznia 2012 r. 40.000,00 zł. z tej kwoty została ulokowana na rachunku oszczędnościowym.

     W swojej działalności zarząd zwracał także uwagę na budowanie pozytywnego wizerunku stowarzyszenia. Oprócz prowadzenia strony internetowej w 2011 r. wykonano przy zaangażowaniu wolontariuszy z PBP serię 15 plakatów obrazujących działalność stowarzyszenia w okresie 10-lecia oraz zorganizowano wystawę w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Na tę okoliczność połączona była też wspomniana konferencja pt. „Pozwól sobie na wolność, miej czystą świadomość” z obchodami 10-lecia działalności stowarzyszenia.

     Byliśmy obecni jako stowarzyszenie na XVI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie oraz w materiałach promujących i reklamujących to ogólnopolskie wydarzenie kulturalne.

     Dla wsparcia realizacji programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz promocji działalności stowarzyszenia zakupiliśmy 150 szt. maskotki „Piesek”, firmowanych przez KPP w Hrubieszowie oraz Stowarzyszenie „BPH”, które stanowią nagrody w konkursach z zakresu bezpieczeństwa oraz zwalczania patologii społecznych, organizowanych dla dzieci i młodzieży.

     Już drugą kadencję w składzie Powiatowej Rady Społecznej ds. Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych reprezentuje stowarzyszenie, nasz obecny członek, Mateusz Pobłocki. 

     Uczestniczyliśmy także w opiniowaniu programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz w opiniowaniu projektów programów przygotowywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

     Członkom Stowarzyszenia, którzy aktywnie włączali się w realizację w/w zadań oraz osobom i instytucjom, które z nami współpracowały i udzielały bezinteresownego wsparcia, Zarząd Stowarzyszenia wyraża serdeczne podziękowanie i uznanie. Bez tej życzliwości działalność Stowarzyszenia bałaby zdecydowanie skromniejsza.


Hrubieszów, marzec 2012 rok.  

 

                                                                                                   Za Zarząd Stowarzyszenia

 

                                                                                                      Zdzisław Kosakowski

                                                                                                          Prezes Zarządu