Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" w 2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 14 Marzec 2014 09:46

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Zgodnie ze statutem w dniu 10 marca 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na którym podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2012 oraz nakreślono kierunki działalności Stowarzyszenia na 2013 rok.

Przyjęte ustalenia i kierunki działania zostały wdrożone przez Zarząd do realizacji.

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

W 2013 roku Zarząd odbył 7 protokółowanych posiedzeń na których omawiano sprawy związane z realizacją zadań nakreślonych przez Walne Zgromadzenie Członków oraz wynikających z działalności bieżącej Stowarzyszenia oraz realizacji zadań rozpisywanych w ofercie publicznej pod adresem organizacji pozarządowych.

3. Baza członkowska.

W ewidencji prowadzonej przez Zarząd aktualnie figuruje 28 członków Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym tj. w 2013 r. Zarząd nie przyjął żadnego nowego członka.

4. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia.

Zaplanowane na WZCz w dniu 10 marca 2013 r. przychody na 2013 rok w kwocie 75.423,47 zł., wykonane zostały w wysokości 103.125,85 zł. tj. w 136,73 % co umożliwiło realizację szeregu przedsięwzięć, rok 2013 Stowarzyszenie zamknęło swoją działalność wynikiem ujemnym oraz stanem środków finansowych na koncie Stowarzyszenia w wysokości 38.658,15 zł. zł. Szczegóły dotyczące tej kwestii przedstawione zostaną w informacji finansowej i bilansie za 2013 rok.

5. Realizowane przedsięwzięcia.

W 2013 roku realizowano m.in.:

- podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Stowarzyszeniem a Miejskim Klubem Sportowym "UNIA" Hrubieszów, w sprawie zawiązania partnerstwa przy realizacji projektu "Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania" pt. „Hrubieszowska Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”,

- warsztaty zorganizowane dla członków Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" oraz wolontariuszy dotyczące zagadnień przemocy w rodzinie.

Warsztaty odbyły się w ramach zadania publicznego - "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" pt. "Działania w ramach interwencji kryzysowej w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową - Modernizacja Interaktywnego Punktu Konsultacyjnego - Uwaga Przemoc !", dofinansowanego przez Gminę Miejską Hrubieszów.

W warsztatach oprócz członków Stowarzyszenia udział wzięli pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża, Powiatowej Bibloteki Publicznej w Hrubieszowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Łącznie w warsztatach uczestniczyły 23 osoby,

- uczestnictwo w Dniu Dziecka w Sahryniu zorganizowany przez Zespół Szkół w Sahryniu, Ochotniczą straż Pożarną w Sahryniu i Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski"gdzie dla młodszych dzieci zaplanowano gry i zabawy, które przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół w Sahryniu, natomiast dla gimnazjalistów Ochotnicza Straż Pożarna w Sahryniu przygotowała zawody strażackie.Wszystkie dzieci mogły liczyć na słodycze oraz pieczone kiełbaski. Stowarzyszenie przygotowało dla dzieci sprężyste opaski odblaskowe, a dla gimnazjalistów biorących udział w zawodach strażackich koszulki z nadrukiem "OSP Sahryń" z przodu oraz "Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" z tyłu.

- uczestnictwo w Mundurowym Dniu Dziecka w Obrowcu zorganizowanym przez Policję, Straż Graniczną i Straż Pożarną gdzie wszystkie dzieci witał "Sierżant Lew", maskotka ubrana w strój policjanta zakupiona przez Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" na podstawie porozumienia zawartego przez Stowarzyszenie i Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie,

- podpisanie porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" a Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie.

Kierując się potrzebą pogłębiania poczucia bezpieczeństwa oraz wiedzy z tego zakresu wśród najmłodszych mieszkańców powiatu hrubieszowskiego realizowany będzie projekt "BEZPIECZNY MALUCH".

W ramach projektu, który będzie trwał od 01 czerwca do 20 grudnia br. funkcjonariusze Policji odbędą w przedszkolach i najniższych klasach szkół podstawowych z terenu powiatu, spotkania z dziećmi na temat bezpieczeństwa dzieci, w zakresie bezpiecznego przemieszczania się z domu do placówki opiekuńczej lub szkolnej.

Problematyka bezpieczeństwa będzie poruszana przez Policję także podczas festynów i innych uroczystości organizowanych dla dzieci przez placówki opiekuńczo-wychowawcze i szkolne, rodziców, placówki kultury, samorządy mieszkańców, Policję, organizacje pozarządowe i itp.

Strony porozumienia ustaliły, że przy realizacji projektu "BEZPIECZNY MALUCH" pomocna będzie maskotka "Sierżanta Lwa", przyjaciela i opiekuna dzieci. Maskotkę oraz gadżety służące popularyzacji zachowań dzieci zakupi Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" i udostępni Policji dla potrzeb realizacji niniejszego projektu oraz projektów realizowanych w przyszłości.

- uczestnictwo w uroczystościach obchodów Święta 2 Pułku Rozpoznawczego im. mjr. H.

Dobrzańskiego „Hubala”, oraz w organizacji XVIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego Hrubieszów 2013, 

- wsparcie: organizacji Eliminacji Powiatowych XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów wszystkich poziomów szkół w powiecie, Etapu Rejonowych XXI Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych, konkursu „Świadomie i bezpiecznie” będącego podsumowaniem XIII edycji programu profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.

- pomoc dla Norberta Kuźniarskiego, Jacka Kopra, O. Florka, Sylwii Woch, Stowarzyszenia Podziemny Hrubieszów i Przedszkola Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie w zbiórce pieniędzy w ramach odpisu 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych. Ogółem z 1% zebrano w 2013r. kwotę 72.632,91 zł. Ponadto z tytułu różnego rodzaju darowizn pozyskano w 2012 r. 3.500,00 zł.

6. Budowa wizerunku Stowarzyszenia.

Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa Stowarzyszenia. Byliśmy i jesteśmy nadal obecni na hrubieszowskich stronach internetowych. Jesteśmy także widoczni poprzez realizację projektów o których mowa w sprawozdaniu oraz udział w inicjatywach do których jesteśmy zapraszani przez naszych stałych partnerów.

Członkom Stowarzyszenia, którzy aktywnie włączali się w realizację w/w zadań oraz osobom i instytucjom, które z nami współpracowały i udzielały bezinteresownego wsparcia, Zarząd Stowarzyszenia wyraża serdeczne podziękowanie i uznanie. Bez tej życzliwości działalność Stowarzyszenia bałaby zdecydowanie skromniejsza.

 

Hrubieszów, 09.03.2014 r.

Za Zarząd Stowarzyszenia

Zdzisław Kosakowski

Prezes Zarządu