Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" w 2014 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 23 Marzec 2015 08:43

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 

Zgodnie ze statutem w dniu 09 marca 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na którym podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2013 oraz nakreślono kierunki działalności Stowarzyszenia na 2014 rok.

Przyjęte ustalenia i kierunki działania zostały wdrożone przez Zarząd do realizacji.

 

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

 

W 2014 roku Zarząd odbył 8 protokółowanych posiedzeń na których omawiano sprawy związane z realizacją zadań nakreślonych przez Walne Zgromadzenie Członków oraz wynikających z działalności bieżącej Stowarzyszenia oraz realizacji zadań rozpisywanych w ofercie publicznej pod adresem organizacji pozarządowych.

 

3. Baza członkowska.

 

W ewidencji prowadzonej przez Zarząd aktualnie figuruje 27 członków Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym tj. w 2014 r. zarząd skreślił z listy członków 1 osobę na jej prośbę oraz nie przyjmował nowych członków.

 

4. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia.

 

Zaplanowane na WZCz w dniu 09 marca 2014 r. przychody na 2014 rok w kwocie 112.691,00 zł., wykonane zostały w wysokości 142.946,73 zł. tj. w 126,85  % co umożliwiło realizację szeregu przedsięwzięć, rok 2014 Stowarzyszenie zamknęło swoją działalność wynikiem ujemnym w wysokości 105,28 zł. oraz stanem środków finansowych na kontach Stowarzyszenia w wysokości 38.552,87 zł. zł. Szczegóły dotyczące tej kwestii przedstawione zostaną w informacji finansowej i bilansie za 2014 rok.

 

5. Realizowane przedsięwzięcia.

 

W 2014 roku realizowano m.in.:

 

1. W wyniku złożonego projektu oraz podpisanej w dniu 02 kwietnia br. umowy pomiędzy   

    "Operatorem Dotacji" Gminą Miejską Hrubieszów, a Stowarzyszeniem "Bezpieczny Powiat

    Hrubieszowski" realizowano projekt pt. "Organizacja imprez i działań o charakterze

    poznawczym, integracyjnym oraz promującym podregion Gotania", współfinansowany w ramach

    konkursu Nr 2/SPPW/NGO/2013 "Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem

    Gotania" przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami

    członkowskimi Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wyniosła 54.590,00 zł, dotacja ze

    środków szwajcarskich zamknęła się kwotą 49.131,00 zł, a wkład własny stowarzyszenia wyniósł

    5.459,00 zł. Parterami wspierającymi Stowarzyszenia przy realizacji projektu byli Jednostka

    Wojskowa Nr 4055 w Hrubieszowie oraz Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie. W ramach

    projektu:

    - w dniu 28 maja br. na strzelnicy wojskowej zorganizowane zostały zawody strzeleckie z broni

      sportowej pneumatycznej w konkurencji kobiet i mężczyzn. Zawody   

      zorganizowało Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” wraz z Jednostką

      Wojskową Nr 4055 w Hrubieszowie. W zawodach wzięło udział 60 osób, w tym 30 kobiet i 30

      mężczyzn,

    - w dniu 14 czerwca br. na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

      Hrubieszowie zorganizowany został "Hrubieszowski Festyn Militarny" połączony z obchodami

      20-lecia 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego

      "Hubala",

    - opracowany został i wydany numer specjalny Biuletynu TRH poświęcony „Dziejom Wojska

      Polskiego na Ziemi Hrubieszowskiej oraz na terenie podregionu Gotania”. Biuletyn wydano w

      nakładzie 500 szt. w wersjach papierowej i elektronicznej. Promocja Biuletynu odbyła się w

      dniu 25 października 2014 r. podczas XIX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska

      Polskiego,

    - przy realizacji projektu zatrudnionych było na umowy zlecenia i umowy o dzieło 5 osób,

      zakupiono 4 szt. wiatrówek długich pneumatycznych  Weihrauch i szafę metalową do ich

      przechowywania, aparat fotograficzny marki Sony i program komputerowy Microsoft Office,

    - przez 6 m-cy  finansowano koszty działalności stowarzyszenia tj. czynsz, abonament

      telefoniczny i abonament internetowy.

2. W dniu 23 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego oraz w hrubieszowskich

    instytucjach : Powiatowej Bibliotece Publicznej, Komendzie Powiatowej Policji, Punkcie

    Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Narkomanii, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

    Alkoholowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rozegrana została  z udziałem

    Stowarzyszenia gra miejska "Kibicuję bezpieczeństwu", która była zorganizowana przez

    Powiatową Bibliotekę Publiczną i Komendę Powiatową Policji. Wsparcia temu przedsięwzięciu

    udzieliło Starostwo Powiatowego oraz Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski",

    które ufundowało nagrodę rzeczową dla jednej ze szkół, zwycięzcy Gry. Gra była finałem XIV

    edycji programu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Powiat Hrubieszowski".

3.  W dniu 30 listopada br. happening Szlachetnej Paczki. Organizatorem był - Szkolny Klub

    Wolontariatu Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, współorganizatorami: Stowarzyszenie

    "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Parafia

    Świętego Mikołaja w Hrubieszowie. Stowarzyszenie dołożyło się ponadto finansowo do „Paczki”

    w kwocie 430,00 zł.

4.  Pomoc dla Norberta Kuźniarskiego, Jacka Kopra, Oliviera Florka, Sylwii Woch, Stowarzyszenia

    Podziemny Hrubieszów i Przedszkola Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie w zbiórce 

    pieniędzy  w ramach odpisu 1 % od  podatku dochodowego od osób fizycznych. Ogółem z  1%

    zebrano w 2014 r. kwotę 42.177,09 zł. Ponadto z tytułu różnego rodzaju darowizn pozyskano w

    2014 r. 29.700,00 zł. Darowizny te w całości zostały przeznaczone na finansowanie XIX

    Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie, Festynu

    Militarnego oraz wspólnego projektu z KPP pt. „Widoczni – bezpieczni”, polegającego na

    zakupie i rozprowadzeniu wśród dzieci opasek i rowerowych zestawów odblaskowych.

5. Zorganizowano w dniach 11 i 12 stycznia 2014 r. w Lublinie udział pracownika

    Stowarzyszenia w bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Uniwersyteckich

    Poradni Prawnych (FUPP) we współpracy ze Związkiem Biur Porad Obywatelskich

    (ZBPO),dotyczącym modelu wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego i wynikającej z

    niego praktyk poradniczych.

 

6. Budowa wizerunku Stowarzyszenia.

 

Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa Stowarzyszenia. Byliśmy i jesteśmy nadal obecni na hrubieszowskich stronach internetowych. Jesteśmy także widoczni poprzez realizację projektów o których mowa w sprawozdaniu oraz udział w inicjatywach do których jesteśmy zapraszani przez naszych stałych partnerów.

 

Członkom Stowarzyszenia, którzy aktywnie włączali się w realizację w/w zadań oraz osobom i instytucjom, które z nami współpracowały i udzielały bezinteresownego wsparcia, Zarząd Stowarzyszenia wyraża serdeczne podziękowanie i uznanie. Bez tej życzliwości działalność Stowarzyszenia bałaby zdecydowanie skromniejsza.

 

 

Hrubieszów, 08.03.2015 r.                                       

                                                                                          Za Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                              Zdzisław Kosakowski

                                                                                                    Prezes Zarządu