Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" w latach 2012-2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 14 Marzec 2016 17:33

Poprzednie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 18 marca 2012 roku. Wybrany został wówczas 5- osobowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Zdzisław Kosakowski - Prezes Zarządu, Krzysztof Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu, Marek Bartkowiak - Skarbnik oraz członkowie Danuta Adamczak i Bogumiła Dragan-Szkodzińska. 

W trakcie kadencji skład ten nie ulegał zmianom.

W omawianym okresie członkowie stowarzyszenia zbierali się czterokrotnie na Walnych Zgromadzeniach Członków.

Podstawową tematykę Walnych Zgromadzeń stanowiły sprawy związane z programowaniem działalności finansowej i merytorycznej stowarzyszenia, przyjmowaniem sprawozdań z działalności stowarzyszenia oraz bilansów i sprawozdań finansowych za okresy poszczególnych lat kadencji oraz udzielaniem zarządowi absolutorium.    

W okresie między WZCz, działalnością stowarzyszenia kierował zarząd w składzie jw., który przez okres kadencji odbył 29 protokółowanych posiedzeń, podejmując na nich decyzje dotyczące realizacji zadań określanych przez WZCz oraz spraw z zakresu bieżącej działalności stowarzyszenia.

Na początek mijającej kadencji stowarzyszenie zrzeszało 28 członków. W trakcie kadencji za brak opłacania składek lub jakiegokolwiek zaangażowania zarząd podjął decyzję o skreśleniu z listy członków 5 osób. Jednocześnie w tym samym czasie zarząd nie przyjmował nowych członków.

Aktualnie stowarzyszenie liczy 23 członków. Niestety wśród nich jest 6 członków, którzy mają znaczne zaległości w opłacaniu składek i nie udzielają się w działalności stowarzyszenia. 

Działalność stowarzyszenia w okresie minionej kadencji tj. w latach 2012 – 2015 finansowana była przychodami własnymi, tj. składkami członkowskimi, odpisami 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych, darowiznami, nawiązkami sądowymi, dotacjami pozyskiwanymi na realizację zadań publicznych, rozpisywanymi w ofercie publicznej oraz przychodami finansowymi (odsetki bankowe) i innymi przychodami (PFRON). Uzyskaliśmy m.in.

1. Przychody z działalności statutowej – 392.178,91 zł., w tym:

- ze składek członkowskich – 790,00 zł.

- z odpisu 1 % podatku – 221.504,21 zł.

- z nawiązek sądowych – 50,00 zł.

- z dotacji na realizację zadań publicznych (MON, środki szwajc., UM) – 91.131.00 zł.

- z darowizn – 78.703,70 zł.

2. Z tytułu odsetek bankowych – 4.667,85 zł.

3. Z tytułu refundacji wynagrodzenia przez PFRON – 87.580,20 zł.

Ogółem w latach 2012, 2013, 2014 i 2015 przychody stowarzyszenia zamknęły się kwotą – 484.426,96 zł., a nową kadencję rozpoczęliśmy stanem środków na kontach bankowych na dzień 31 grudnia 2011 r. w wysokości 58.575,93 zł.

W zdecydowanej większości tj. w kwocie - 338.423,02 zł. środki te zostały przeznaczone na finansowanie wprost działalności statutowej stowarzyszenia,  w tym na pomoc dla osób dotkniętych trudną sytuacją życiową spowodowaną, nagłym zdarzeniem (pożar, wypadek), zdarzeniem chorobowym lub niepełnosprawnością wrodzoną. Pomocą taką w omawianym okresie objętych było 5 osób i wydatkowaliśmy na ich potrzeby 127.430,19 zł. zl.

Koszty obsługi realizowanych zadań publicznych, w tym obsługi finansowej naszych beneficjentów oraz koszty administracyjne związane z prowadzeniem biura stowarzyszenia wyniosły w okresie czterech lat kadencji - 145.010,99 zł., przy czym w wysokości 87.580,20 zł. zostały zrefundowane przez PFRON.

Koszty pozostałe, tj. koszty obsługi finansowej naszej działalności przez banki zamknęły się kwotą - 1.025,50 zł.  

Ogółem w okresie minionej kadencji stowarzyszenie na w/w cele wydatkowało kwotę - 484.459,51 zł. tj. 99,99 % środków w tym okresie pozyskanych na działalność, a stan środków finansowych na kontach bankowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 58.543,38 zł.

W poszczególnych latach minionej kadencji zrealizowaliśmy m.in.

 

W 2012 roku: 
1/  projekt pt. "Bezpieczna droga do szkoły”, który był realizowany przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie, Zarządem Osiedla Jagiellońskiego, Filią Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzeszczanach oraz Zespołem Szkół w Strzyżowie. W ramach tego projektu odbyło się spotkanie z dziećmi na Osiedlu Jagiellońskim w Hrubieszowie, połączone z organizacją ogniska, konkursów z zakresu bezpieczeństwa i pokazami sprzętu policyjnego oraz spotkania w Bibliotece Publicznej w Nieledwi i Zespole Szkół w Strzyżowie. W spotkaniach tych wzięło udział 183 dzieci wraz ze swoimi nauczycielami i opiekunami, a także funkcjonariusze policji, bibliotekarze, pracownicy WORD, członkowie samorządów osiedlowych i stowarzyszenia „BPH”. Dzieciom uczestniczącym w tych spotkaniach wręczono elementy odblaskowe na ręce, plecaki i rowery, zakupione przez stowarzyszenie,
2/  wsparliśmy finansowo obchody Święta 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w części dotyczącej organizacji promocji Narodowych Sił Rezerwowych, - podpisaliśmy za akceptacją Ministerstwa Obrony Narodowej, porozumienie o stałej współpracy z Jednostką Wojskową Nr 4055 w Hrubieszowie oraz wsparliśmy finansowo XVII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej w Hrubieszowie,  
3/ wsparliśmy finansowo organizację: Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów wszystkich poziomów szkół w powiecie, eliminacji powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Rejonowych XX Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych, konkursu „Świadomie i bezpiecznie”, będącego podsumowaniem XII edycji programu profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”,
4/  pomogliśmy gromadzić środki finansowe dla rodzin Norberta Kuźniarskiego, Jacka Kopra, Oliwiera Florka, Stowarzyszenia Podziemny Hrubieszów i Przedszkola Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie w zbiórce  pieniędzy  w ramach odpisu 1 % od  podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2013 roku:

1/ byliśmy partnerem dla Miejskiego Klubu Sportowego "UNIA" Hrubieszów przy realizacji projektu "Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania" pt. „Hrubieszowska Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”,

2/ warsztaty dla członków Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" oraz wolontariuszy dotyczące zagadnień przemocy w rodzinie. Warsztaty odbyły się w ramach zadania publicznego - "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" pt. "Działania w ramach interwencji kryzysowej w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową - Modernizacja Interaktywnego Punktu Konsultacyjnego - Uwaga Przemoc !", dofinansowanego przez Gminę Miejską Hrubieszów w kwocie 2.000,00 zł. W warsztatach oprócz członków Stowarzyszenia udział wzięli pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Łącznie w warsztatach uczestniczyły 23 osoby,

3/ braliśmy udział w organizacji Dnia Dziecka w Sahryniu, którego głównym organizatorem była Ochotniczą Straż Pożarna i Zespół Szkół w Sahryniu, podczas którego dla młodszych dzieci zaplanowano gry i zabawy, które przygotowali nauczyciele, natomiast dla gimnazjalistów Ochotnicza Straż Pożarna przygotowała zawody strażackie. Wszystkie dzieci mogły liczyć na słodycze oraz pieczone kiełbaski. Stowarzyszenie przygotowało dla dzieci sprężyste opaski odblaskowe, a dla gimnazjalistów biorących udział w zawodach strażackich koszulki z nadrukiem "OSP Sahryń" z przodu oraz "Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" z tyłu,

4/ uczestniczyliśmy w Mundurowym Dniu Dziecka w Obrowcu zorganizowanym przez Policję, Straż Graniczną i Straż Pożarną, gdzie wszystkie dzieci witał "Sierżant Lew", maskotka ubrana w strój policjanta zakupiona przez Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" na podstawie porozumienia zawartego przez Stowarzyszenie i Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie,

5/ kierując się potrzebą pogłębiania poczucia bezpieczeństwa oraz wiedzy z tego zakresu wśród najmłodszych mieszkańców powiatu hrubieszowskiego zrealizowaliśmy wspólnie z Komenda Powiatową Policji projekt pt. "BEZPIECZNY MALUCH". W ramach projektu, który był realizowany od 01 czerwca do 20 grudnia 2013 r. funkcjonariusze policji odbyli w przedszkolach i najniższych klasach szkół podstawowych z terenu powiatu, spotkania z dziećmi na temat bezpieczeństwa dzieci, w zakresie bezpiecznego przemieszczania się z domu do placówki opiekuńczej lub szkolnej. Problematyka bezpieczeństwa była także poruszana podczas festynów i innych uroczystości organizowanych dla dzieci przez placówki opiekuńczo-wychowawcze i szkolne, rodziców, placówki kultury, samorządy mieszkańców, Policję, organizacje pozarządowe i itp. Zawierając porozumienie z Policją ustalono, że przy realizacji projektu "BEZPIECZNY MALUCH" pomocna będzie maskotka "Sierżanta Lwa", przyjaciela i opiekuna dzieci. Maskotkę oraz gadżety służące popularyzacji zachowań dzieci zakupiło Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" i udostępniło Policji dla potrzeb realizacji niniejszego projektu oraz projektów realizowanych w przyszłości,

6/ wsparliśmy organizację obchodów Święta 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”, oraz organizację XVIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego Hrubieszów 2013, 

7/ wsparliśmy także organizację Eliminacji Powiatowych XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów wszystkich poziomów szkół w powiecie, Rejonowych XXI Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych, konkursu „Świadomie i bezpiecznie” będącego podsumowaniem XIII edycji programu profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.

8/ udzieliliśmy pomocy dla Norberta Kuźniarskiego, Jacka Kopra, Oliwiera Florka, Sylwii Woch, Stowarzyszenia Podziemny Hrubieszów i Przedszkola Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie w zbiórce pieniędzy w ramach odpisu 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

W 2014  r.:

1/ byliśmy partnerem dla Miejskiego Klubu Sportowego "UNIA" Hrubieszów przy realizacji projektu "Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania" pt. „Hrubieszowska Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” (projekt realizowany w okresie 2013 – 2014),

2/ na podstawie umowy podpisanej z "Operatorem Dotacji" Gminą Miejską Hrubieszów, a realizowaliśmy projekt pt. "Organizacja imprez i działań o charakterze poznawczym, integracyjnym oraz promującym podregion Gotania", współfinansowany w ramach konkursu Nr 2/SPPW/NGO/2013 "Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania" przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wyniosła 54.590,00 zł, dotacja ze środków szwajcarskich zamknęła się kwotą 49.131,00 zł, a wkład własny stowarzyszenia wyniósł 5.459,00 zł. Parterami wspierającymi Stowarzyszenia przy realizacji projektu byli Jednostka Wojskowa Nr 4055 w Hrubieszowie oraz Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie. W ramach projektu m.in.:

a/  w m-cu maju na strzelnicy wojskowej zorganizowane zostały zawody strzeleckie z broni sportowej pneumatycznej w konkurencji kobiet i mężczyzn o Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4055 oraz prezesa zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. W zawodach wzięło udział 60 osób, w tym 30 kobiet i 30 mężczyzn,

b/ w m-cu czerwcu na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowany został "Hrubieszowski Festyn Militarny" połączony z obchodami 20-lecia 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala",

c/ opracowany został i wydany numer specjalny Biuletynu TRH poświęcony „Dziejom Wojska Polskiego na Ziemi Hrubieszowskiej oraz na terenie podregionu Gotania”. Biuletyn wydano w nakładzie 500 szt. w wersjach papierowej i elektronicznej. Promocja Biuletynu odbyła się w dniu 25 października 2014 r. podczas XIX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego,

d/ zakupiono 4 szt. wiatrówek długich pneumatycznych  Weihrauch i szafę metalową do ich przechowywania, aparat fotograficzny marki Sony i program komputerowy Microsoft Office,

3/ w m-cu maju uczestniczyliśmy w Grze Miejskiej "Kibicuję bezpieczeństwu", która była zorganizowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną i Komendę Powiatową Policji. Wsparcia temu przedsięwzięciu udzieliło Starostwo Powiatowego oraz Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", które ufundowało nagrodę rzeczową dla jednej ze szkół, zwycięzcy Gry. Gra była finałem XIV edycji programu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Powiat Hrubieszowski".

4/ w m-cu  listopadzie jako jeden ze współorganizatorów braliśmy udział w happeningu Szlachetnej Paczki.. Stowarzyszenie dołożyło się ponadto finansowo do „Paczki” w kwocie 430,00 zł.,

5/ w 2014 r. po raz pierwszy wystąpiliśmy w roli współorganizatora XIX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie, pomagając zgromadzić na ten cel kwotę 29.700,00 zł. i przejmując na siebie część obowiązków w zakresie obsługi Festiwalu,

6/ udzieliliśmy pomocy  dla Norberta Kuźniarskiego, Jacka Kopra, Oliviera Florka, Sylwii Woch, Stowarzyszenia Podziemny Hrubieszów i Przedszkola Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie w zbiórce pieniędzy  w ramach odpisu 1 % od  podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

W 2015 r.:

1/ realizowaliśmy wspólnie z KPP w Hrubieszowie projekt pt. „Widoczni – bezpieczni” polegający na zakupie i rozprowadzeniu wśród dzieci 435 szt. opasek odblaskowych i 435 szt. rowerowych zestawów odblaskowych. Projekt ten został sfinansowany darowizną Banku Gospodarki Żywnościowej na rzecz stowarzyszenia,

2/ w m-cu maju na strzelnicy wojskowej zorganizowane zostały zawody strzeleckie z broni sportowej pneumatycznej dla dziewcząt i chłopców, uczniów hrubieszowskich szkół o Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4055 oraz prezesa zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” w których udział wzięło 29 osób,

3/ byliśmy współorganizatorami XX Jubileuszowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej WP w Hrubieszowie, który odbył się w dniach 5 – 8 listopada 2015 r., przy czym po raz pierwszy wystąpiliśmy w roli podmiotu realizującego zadanie publiczne w ramach konkursu rozpisanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na realizację tego zadnia, którego tytuł brzmiał  Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej -Organizacja XX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie”, stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 40.000,00 zł. Ponadto stowarzyszenie pomogło zgromadzić i obsłużyć z darowizn przeznaczonych na sfinansowanie koncertów około festiwalowych kwotę – 39.250,00 zł.,

4/ zarząd przyjął regulamin nieodpłatnego wypożyczania członkom stowarzyszenia wiatrówek. W 2015 r. odnotowano dwa wypożyczenia.

5/ udzieliliśmy pomocy  dla Norberta Kuźniarskiego, Jacka Kopra, Oliviera Florka, Sylwii Woch, Ewy Tomaszczuk, Stowarzyszenia Podziemny Hrubieszów i Przedszkola Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie w zbiórce pieniędzy  w ramach odpisu 1 % od  podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

W omawianym okresie złożyliśmy siedem ofert na realizację zadań publicznych oraz projektów wpisujących się w zadania statutowe stowarzyszenia, cztery z nich zostały ocenione pozytywnie i otrzymały dofinansowanie. Trzy niestety nie (wszystkie kierowane do MPiPS) chociaż uzyskały dobre oceny i stosunkowo wysoką punktację. 

Ze względu na toczącą się ostatnio dyskusję o hrubieszowskich podziemiach informujemy, że na ten cel na prośbę Stowarzyszenia „Podziemny Hrubieszów” zebraliśmy w ramach odpisów 1 % kwotę 10.034,80 zł. z czego zgodnie z dyspozycjami tego stowarzyszenia wydano: 6.150,00 zł. na tablice promujące podziemia, 2.260,00 zł na stelaże metalowe pod tablice promujące podziemia oraz 612,19 zł. za zbudowanie strony internetowej stowarzyszenia. Do dyspozycji stowarzyszenia na naszym koncie pozostaje kwota 1.012,61 zł.

W br. dotychczas złożyliśmy dwie oferty, do MRPiPS z wnioskiem o dotacje w kwocie 39.887,90 zł. oraz do MON z wnioskiem o dotacje w wysokości 70.000,00 zł.. Czekamy na rozstrzygnięcia konkursów.

Plan działalności oraz preliminarz przychodów i wydatków na 2015 r. zakładały przychody w wysokości 101.635,00 zł. plus 38.552,87 zł. środków pozostałych na koniec 2014 r. a uzyskaliśmy przychody w kwocie 159.937,27 zł. co oznacza, że w 2015 r. mieliśmy do dyspozycji kwotę 198.490,04 zł., a plan przychodów został zrealizowany w 157,36 %. Składek członkowskich na plan 200,00 zł. zebraliśmy 160,00 zł., 1 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 40.000,00 zł. zebraliśmy 60.398,20 zł., z dotacji na plan 40.000,00 zł. pozyskaliśmy 40.000,00 zł. z PFRON planowaliśmy pozyskać 19.635,00 zł. a otrzymaliśmy 20.700,00 zł. zł., planowaliśmy pozyskanie darowizn w kwocie 1.500,00 zł., a pozyskaliśmy 38.503,70 zł. Planowaliśmy także pozyskać 300,00 zł. z przychodów finansowych, a pozyskaliśmy 175,37 zł.

Na działalność statutową w 2015 r. stowarzyszenie wydało 139.946,66 zł., z czego większość tych środków, tj. 103.464,88 zł. skierowana została na finansowanie realizacji zadań statutowych, w tym na pomoc osobom i rodzinom osób będących w trudnej sytuacji spowodowanej przemocą, wypadkiem, innym nagłym zdarzeniem lub chorobą (4 osoby), organizację XX Festiwalu PPiR WP, sfinansowanie projektu „Widoczni – bezpieczni” oraz na dofinansowanie doposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie.

Koszty obsługi realizacji zadań statutowych oraz prowadzenia biura stowarzyszenia i obsługi bankowej działalności stowarzyszenia w 2015 r. wyniosły 36.481,78 zł. z tym, że w wysokości 20.700,00 zł. zostały zrefundowane przez PFRON.     

Ogólny wynik finansowy za 2015 rok zamyka się wartością dodatnią w wysokości 19.990,61 zł.

Wszystkie zobowiązania stowarzyszenia za 2015 r. zostały zrealizowane, a stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2015 r. na kontach bankowych wynosił 58.543,38 zł.

W swojej działalności zarząd zwracał także uwagę na budowanie pozytywnego wizerunku stowarzyszenia. Oprócz prowadzenia strony internetowej promowaliśmy działalność stowarzyszenia podczas imprez i zadań realizowanych z partnerami oraz na przedmiotach wykorzystywanych przy realizacji zadań (np. odblaski), plakatach zapowiadających imprezy i w reklamie internetowej.

Już trzecią kadencję w składzie Powiatowej Rady Społecznej ds. Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych reprezentuje stowarzyszenie nasz obecny członek, Mateusz Pobłocki. 

Uczestniczyliśmy także w opiniowaniu programów współpracy samorządów powiatowego i miejskiego z organizacjami pozarządowymi oraz miejskich programów z zakresu pomocy i opieki społecznej.

Członkom Stowarzyszenia, którzy aktywnie włączali się w realizację w/w zadań oraz osobom i instytucjom, które z nami współpracowały i udzielały bezinteresownego wsparcia, Zarząd Stowarzyszenia wyraża serdeczne podziękowanie i uznanie. Bez tej życzliwości działalność Stowarzyszenia bałaby zdecydowanie skromniejsza.

 

Hrubieszów, marzec 2015 rok.  

 

                                                                                                   Za Zarząd Stowarzyszenia

 

                                                                                                      Zdzisław Kosakowski

                                                                                                          Prezes Zarządu