Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" w 2016 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 30 Październik 2017 13:06

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 

Zgodnie ze statutem w dniu 08 marca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na którym podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2015 oraz nakreślono kierunki działalności Stowarzyszenia na 2016 rok.

Przyjęte ustalenia i kierunki działania zostały wdrożone przez Zarząd do realizacji.

 

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

 

W 2016 roku Zarząd odbył 8 protokółowanych posiedzeń na których omawiano sprawy związane z realizacją zadań nakreślonych przez Walne Zgromadzenie Członków oraz wynikających z działalności bieżącej Stowarzyszenia oraz realizacji zadań rozpisywanych w ofercie publicznej pod adresem organizacji pozarządowych.

 

3. Baza członkowska.

 

 W ewidencji prowadzonej przez Zarząd aktualnie figuruje 23 członków Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym tj. w 2016 r. zarząd nie skreślił z listy członków nikogo oraz nie przyjmował nowych członków.

 

4. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia.

 

 Zaplanowane na WZCz w dniu 08 marca 2016 r. przychody na 2016 rok w kwocie 148.798.48 zł., wykonane zostały w wysokości 157.818,04 zł. tj. w 106,06  % co umożliwiło realizację szeregu przedsięwzięć, a rok 2016 Stowarzyszenie zamknęło swoją działalność wynikiem ujemnym w wysokości 3.640,72 zł. oraz stanem środków finansowych na kontach Stowarzyszenia w wysokości 54.902,76 zł. zł. Szczegóły dotyczące tej kwestii przedstawione zostaną w informacji finansowej i bilansie za 2016 rok.

 

5. Realizowane przedsięwzięcia.

 

W 2016 roku realizowano m.in.:

1. W dniu 26 kwietnia br. w hali sportowej Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Hrubieszowie odbyły się XXIV Rejonowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy PCK.

Organizatorami Mistrzostw był Oddział Rejonowy PCK w Hrubieszowie oraz Starostwo

Powiatowe w Hrubieszowie, Urząd Miasta Hrubieszów oraz Urząd Gminy Hrubieszów. Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" w osobie prezesa zarządu Pana Zdzisława Kosakowskiego objęło patronat nad Mistrzostwami, a także ufundowało puchar dla najlepszej drużyny Mistrzostw. 

2. W dniu 8 czerwca 2016 r. na strzelnicy wojskowej w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego odbyły  się  zawody strzeleckie z broni sportowej pneumatycznej 4,5 mm o mocy do 17 J w konkurencji kobiet i mężczyzn o Nagrodę Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4055 w Hrubieszowie i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski. Zawody zorganizowane zostały w ramach współpracy Stowarzyszenia  „BPH” z JW 4055 oraz realizacji zadania publicznego zleconego dla stowarzyszenia przez Gminę Miejską Hrubieszów pn. „Organizacja zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej dla kobiet i mężczyzn – sposób na zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Hrubieszowa”. Na ten cel Stowarzyszenie uzyskało z Gminy Miejskiej Hrubieszów kwotę 1.640,00 zł. Za kwotę tą zakupione zostały nagrody dla najlepszych uczestników zawodów oraz ubezpieczenie zawodników od NNW.  W zawodach strzeleckich wzięło udział 14 dziewcząt i 39 chłopców z klas gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych hrubieszowskich szkół.

3.  W miesiącu październiku przeprowadzone zostały eliminacje szkolne oraz finał powiatowy

Turnieju z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach publicznych. Brali w nich

udział uczniowie ze szkół podstawowych powiatu hrubieszowskiego. Turniej zorganizowany

został w ramach projektu „Organizacja turnieju wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dzieci i

młodzieży na drogach publicznych”, który został przygotowany przez Stowarzyszenie

„Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” i otrzymał dofinansowanie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w wysokości 3.500,00 zł. Za kwotę tą Stowarzyszenie zakupiło 3 zestawy mini miasteczka ruchu drogowego, które były nagrodami dla najlepszych szkół. W Turnieju udział wzięło 5 trzy osobowych drużyn. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół w Kryłowie, Szkoła

Podstawowa im. Batalionów Chłopskich, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej   im. Marii Konopnickiej w Mołodiatyczach, a trzecie miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Miejskich nr 2  w Hrubieszowie.

4. W dniach 03-06 listopada 2016 r. odbył się XXI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i

Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2016., którego Stowarzyszenie było

współorganizatorem. Na realizację Festiwalu Stowarzyszenie złożyło w Ministerstwie Obrony

Narodowej ofertę na organizację zadania publicznego pt. „Organizacja XXI Ogólnopolskiego

Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2016” i otrzymało

dotację w wysokości 70.000,00 zł. Dotacja przeznaczona została na: zakupienie usług

nagłośnienia i oświetlenia sceny, wykonanie scenografii, usługi konferansjerskie, nagrody dla  laureatów festiwalu, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników festiwalu oraz Rady

Artystycznej, catering, ubezpieczenie festiwalu, wykonanie materiałów promocyjnych i

reklamowych oraz obsługę księgową i administracyjną festiwalu. Partnerami w realizacji zadania byli JW. Nr 4055 w Hrubieszowie oraz Hrubieszowski Dom Kultury.

5.  Pomoc dla Norberta Kuźniarskiego, Michała Marcoli, Oliviera Florka, Sylwii Woch,

Przedszkola Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie, Pogorzelców ze Steniatyna i Piotra

Tymbla w zbiórce pieniędzy,  w ramach odpisu 1 % od  podatku dochodowego od osób

fizycznych. Ogółem z  1% zebrano w 2016 r. kwotę 39.499,98 zł. Ponadto z tytułu różnego

rodzaju darowizn pozyskano w 2016 r. 25.700,00 zł. Darowizny te zostały przeznaczone na  finansowanie XXI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie

oraz Święta Pułku.

 

6. Budowa wizerunku Stowarzyszenia.

 

Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa Stowarzyszenia. Byliśmy i jesteśmy nadal obecni na hrubieszowskich stronach internetowych. Jesteśmy także widoczni poprzez realizację projektów o których mowa w sprawozdaniu oraz udział w inicjatywach do których jesteśmy zapraszani przez naszych stałych partnerów.

 

Członkom Stowarzyszenia, którzy aktywnie włączali się w realizację w/w zadań oraz osobom   

i instytucjom, które z nami współpracowały i udzielały bezinteresownego wsparcia, Zarząd

Stowarzyszenia wyraża serdeczne podziękowanie i uznanie. Bez tej życzliwości działalność

Stowarzyszenia bałaby zdecydowanie skromniejsza.

 

Hrubieszów, 26 marca 2017 r.                                       

                                                                                          Za Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                              Zdzisław Kosakowski

                                                                                                    Prezes Zarządu