Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Statut PDF Drukuj Email

                                                       STATUT 

STOWARZYSZENIA „BEZPIECZNY POWIAT HRUBIESZOWSKI”                                                    
ROZDZIAŁ I

                                                       Postanowienia ogólne

§ 1
 
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem.
 
§ 2
 


1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Hrubieszów.
2. Stowarzyszenie posiada znak (logo) i pieczęcie, może posiadać flagę organizacyjną i odznakę honorową, wydawać biuletyn informacyjny oraz prowadzić własną stronę internetową.

3. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 2, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 3
 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. nr 20, póz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast za czynności niezbędne do rozpoczęcia działalności przez stowarzyszenie dokonane na rzecz stowarzyszenia przed jego wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego członkowie zarządu odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie. Po wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego za zobowiązania wynikające z tych czynności stowarzyszenie odpowiada tak jak za zaciągnięte przez siebie.


§ 4
 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 
§ 5
 
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej.
 
§ 6
 
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 

§ 7
 

1. Celem działalności Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” jako organizacji pożytku publicznego jest realizacja zadań ze sfery zadań publicznych, a w szczególności w zakresie :
1) porządku, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności,

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

5) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
6) działalności na rzecz wspierania organizacji pozarządowych realizujących zadania ze sfery zadań publicznych,
7) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
8) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

10) edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

11) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,

12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


§ 8
 
1. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
oraz w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Stowarzyszenie realizuje poprzez :
1) skupienie wokół potrzeby działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli, a szczególnie dzieci i młodzieży narażonych najbardziej na występujące zjawiska narkomanii, alkoholizmu, chuligaństwa i inne patologie zagrażające ich prawidłowy rozwój, możliwie szerokiego grona osób i instytucji, których wspólne działanie może przyczynić się do poprawy tego stanu;
2) inspirowanie tworzenia zaplecza prawno-organizacyjnego sprzyjającego poprawie bezpieczeństwa;
3) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych umożliwiających poprawę skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa;
4) doskonalenie stanu wiedzy na temat zagrożeń i sposobów zapobiegania im, m.in. poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej z zakresu edukacji społeczeństwa oraz doskonalenie form i technik przekazu treści z zakresu edukacji bezpieczeństwa;
5) umożliwienie ponoszenia kwalifikacji przez osoby zainteresowane działalnością na rzecz przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz w rodzinach dotkniętych przemocą domową;
6) wywołanie aktywności społecznej na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa;
7) inspirowanie przedsięwzięć zmieniających istniejące rozwiązania celem uzyskania poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym, z zakresu ochrony p. pożarowej, udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i medycznej oraz w sytuacji innych zagrożeń mieszkańców powiatu;
2. Pomoc dla ofiar przestępczości i nagłych zdarzeń, pomoc dla rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) współpracę z różnymi środowiskami, a mianowicie organami bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, gminnymi komisjami ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innymi podmiotami zainteresowanymi tą problematyką;
2) współprace z mediami w zakresie popularyzacji działań eliminujących zjawiska przestępczości i przemocy w rodzinie oraz uświadamiającymi opinii publicznej zakres i skutki tych zjawisk;
3) wspieranie ofiar przestępstw i innych wypadków wywołanych nagłym zdarzeniem, w tym o charakterze chorobowym, ofiar przemocy domowej i ich rodzin, osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej wywołanej tymi wypadkami lub zdarzeniami, poprzez:
a) organizację doradztwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego oraz działania z zakresu pomocy społecznej,
b) pomoc finansową ze środków gromadzonych na ten cel w ramach zbiórek publicznych, zasądzonych świadczeń i nawiązek sądowych, otrzymanych darowizn lub dotacji oraz odpisów podatkowych;
c) realizację projektów o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym;
4) pomoc dla ofiar przestępstw i przemocy w rodzinie w ponownym włączeniu się w życie rodzinne i społeczne;
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji  Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) podejmowanie inicjatyw chroniących prawa człowieka;
2) rzecznictwo praw osób dyskryminowanych poprzez ich eliminowanie z uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, ubóstwem, bezdomnością, wielodzietnością, chorobą, itp.
3) zapewnienie powszechnego dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego;
4) podejmowanie akcji zapobiegających i piętnujących zjawiska korupcji;
5) sprawowanie społecznej kontroli mającej na celu zwiększenie przejrzystości w publicznym procesie inicjatyw legislacyjnych, podejmowania decyzji przez władze lokalne oraz monitorowanie tych działań;
6) podejmowanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego;
7) diagnozowanie problemów lokalnych oraz pobudzanie i budowanie mechanizmów konsultacji społecznych;
8) pobudzanie zainteresowania obywateli życiem publicznym;
9) prowadzenie edukacji obywatelskiej wśród dorosłych i młodzieży;
4. Działania na rzecz wspierania organizacji pozarządowych realizujących zadania ze strefy zadań publicznych Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych działających w powiecie;
2) organizacje szkoleń i doradztwa na rzecz organizacji pozarządowych;
3) promowanie działalności organizacji w powiecie;
4) podejmowanie współpracy inicjatyw i programów na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów;
5) promowanie postaw filantropijnych i wolontariackich;
5. Zadania z zakresu obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz podejmowania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) inicjowanie i współdziałanie w organizacji przedsięwzięć popularyzujących wartości wywodzące się z tradycji narodowej i kulturowej państwa i narodu polskiego;
2) inicjowanie i współdziałanie w podejmowaniu działań mających na celu popularyzację dorobku oręża polskiego, w tym formacji działających poza granicami kraju i w podziemiu, jego znaczenia dla budowania państwowości, tradycji i dorobku państwa polskiego;
3) wspieranie akcji mających na celu popularyzację służby w Siłach Zbrojnych i Siłach Rezerwowych oraz formacjach i organizacjach paramilitarnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji dorobku kulturalnego i tradycji Wojska Polskiego.

6. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:

1) organizację lub udział w organizacji festiwali, przeglądów, spektakli, festynów tematycznych, konkursów, itp.

2) przygotowywanie i wydawanie opracowań dotyczących tej problematyki,

3) organizację spotkań, konferencji oraz wyjazdów tematycznych.

7. Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa, stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:

1) organizację szkoleniowo-poznawczych wycieczek, obozów, rajdów, itp.

2) prowadzenie akcji o charakterze edukacyjno- wychowawczym wśród dzieci i młodzieży,

3) popularyzację zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną i sport oraz organizację współzawodnictwa sportowego i zachęcanie do uczestnictwa w tym współzawodnictwie.

8. Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez promocję lokalnych społeczności i ich aktywności w samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, działalności gospodarczej i publicznej.


§ 9
 
1. Przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, Stowarzyszenie może jednak zatrudnić do prowadzenia swoich spraw pracowników na umowę o pracę lub umowę zlecenie, bądź też zlecać ich wykonanie w systemie umowy o dzieło. Pracownikami i zleceniobiorcami mogą być także członkowie Stowarzyszenia.
2. W przypadku zatrudniania pracowników Zarząd Stowarzyszenia określa w drodze regulaminu zadania, strukturę organizacyjną i stanowiska pracy.

3. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

4. Członkom zarządu stowarzyszenia przysługuje:

1)  wynagrodzenie ryczałtowe za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, tj. za udział w posiedzeniach zarządu,

2) zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia zarządu, członkom zarządu zamieszkałym poza siedzibą stowarzyszenia,

3) zwrot kosztów delegacji służbowych.

5. Wysokość ryczałtu za udział w posiedzeniu zarządu ustala się na poziomie od 2 % do 5 % najniższego wynagrodzenia krajowego brutto, obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

6. Szczegółowe zasady naliczania i wypłacania ryczałtu oraz zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia zarządu określi zarząd w drodze uchwały.

7. Zwrot kosztów delegacji przysługuje w wysokości i na zasadach określonych przez ministra właściwego ds. pracy i zaopatrzenia społecznego.

8. Wypłata ryczałtów za udział w posiedzeniach zarządu oraz zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia zarządu mogą być realizowane pod warunkiem uwzględnienia tych kosztów w rocznym preliminarzu wydatków stowarzyszenia.

9. Członek zarządu może zrezygnować z pobierania przysługującego jemu ryczałtu, zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenie zarządu oraz zwrotu kosztów delegacji służbowej.

 
ROZDZIAŁ II

Członkowie Stowarzyszenia

§ 10
 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
2. Stowarzyszenie posiada prawo reprezentowania interesów zbiorowych swoich
członków wobec organów władzy publicznej.
 
§ 11
 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, którzy złożą deklaracje członkowską wraz ze stosownym uzasadnieniem;
2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.
 

§ 12
 
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniem przyczyniać się do realizacji zadań Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień statutu,
c) regularnie opłacać składki.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego,
b) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić jego odznaki,
d) korzystać z opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, a także korzystać z innych możliwości, stwarzanych przez Stowarzyszenie swoim członkom.
 
§ 13
 
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację złożoną na piśmie na ręce Zarządu,
2. Wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres półroczny,
3. Śmierć członka.
 
§ 14
 
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenie Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 
§ 15
 
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę, która złoży stosowne oświadczenie woli, zadeklaruje pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia i zostanie przez Zarząd Stowarzyszenia przyjęta w drodze uchwały;
2. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zgromadzenie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia w dziedzinach będących przedmiotem jego zainteresowania i działalności;
3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem  doradczym także Walnym Zgromadzeniu Członków.
 
ROZDZIAŁ III

Władze Stowarzyszenia§ 16

 
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
 
§ 17
 
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 
§ 18
 
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2. Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie Członków podpisuje przewodniczący obrad Zgromadzenia, a uchwały zarządu wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu.
 
§ 19
 
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej 1 raz na 12 miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem obrad Zgromadzenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia, Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 
§ 20
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej oraz rocznych preliminarzy przychodów i rozchodów Stowarzyszenia.

2. Podejmowanie uchwał w przedmiocie oceny realizacji planów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia oraz udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia,
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
9. Ustalanie górnej granicy zobowiązań, do której Zarząd może zaciągać zobowiązania oraz udzielanie Zarządowi upoważnień do  dokonywania w razie potrzeby zmian w rocznych preliminarzach przychodów i rozchodów.


§ 21
 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami jest Zarząd.

2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków, w tym prezes, wiceprezes, skarbnik  oraz członkowie.

3. O liczebności Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.

§ 22
 
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. Dysponowanie majątkiem oraz środkami finansowymi Stowarzyszenia w ramach uprawnień, przyznanych przez Walne Zebranie.

3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
4. Zwoływanie Walnych Zebrań,
5. Przygotowywanie projektów planów działalności oraz preliminarzy finansowych Stowarzyszenia.

6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 
§ 23
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Spośród swoich członków komisja wybiera Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracami oraz Sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walne Zgromadzenie,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego
Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 
§ 24
 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, działalności odpłatnej pożytku publicznego, darowizn, spadków, zapisów, nawiązek, ofiarności publicznej oraz dotacji, a źródłem finansowania działalności stowarzyszenia mogą być m.in.:

1) środki finansowe pozyskiwane na konkretny cel w drodze oferty publicznej rozpisywanej przez administracje rządową i samorządową
2) wpłaty sponsorów
3) przychody pozyskane z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego,

4) wpłaty i darowizny osób prywatnych i prawnych, w tym odpisy od podatków,
5) nawiązki sądowe,
6) środki funduszy Unii Europejskiej, organizacji polskich działających w partnerstwie z organizacjami zagranicznymi oraz inne środki zagraniczne nakierowane na wsparcie realizacji zadań publicznych w Polsce, w tym także organizacji pozarządowych.
2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes, a do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający  łącznie.

4. Działalność, określona w § 7 i § 8 statutu, jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia i może być prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego lub odpłatna działalność pożytku publicznego.
5. Decyzję o uruchomieniu odpłatnej działalności pożytku publicznego podejmuje każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, określając jednocześnie przeznaczenie środków finansowych pozyskanych z tej działalności.
6. Dochód Stowarzyszenia przeznacza się w całości na realizację celów statutowych, a szczegółowe zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd Stowarzyszenia.

7. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do swoich członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także pracowników oraz osób, z którymi pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej  „osobami bliskimi”,
b) przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracowników i ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje  bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, a także pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§ 25
 
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych mniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.