Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Rok 2009 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Bilans na dzień 31 grudnia 2009r.

A k t y w a:
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne - -
II. Rzeczowe aktywa trwałe - -
III. Należności długoterminowe - -
IV. Inwestycje długoterminowe - -
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
B. Aktywa obrotowe - 39.745,28.
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - -
II. Należności krótkoterminowe - -
III. Inwestycje krótkoterminowe - 39.745,28 zł.
     1. Środki pieniężne - 39.745,28 zł.
     2. Pozostałe aktywa - -
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
Suma aktywów  - 39.745,28 zł.

P a s y w a:
A. Fundusze własne - 39.745,28 zł.
I. Fundusz statutowy - 7.733,37 zł.
II. Fundusz z aktualizacji wyceny - -
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy - 32.011,91 zł.
     1. Nadwyżka przychodów nad kosztami - 32.011,91 zł.
         (wielkość dodatnia)
     2. Nadwyżka kosztów nad przychodami - -
         (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów - -
   i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne -
    1. Kredyty i pożyczki - -
    2. Inne zobowiązania - -
    3. Fundusze specjalne - -
III. Rezerwy na zobowiązania - -
IV. Rozliczenia międzyokresowe - -
     1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - -
     2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -  
Suma pasywów - 39.745,28 zł.


Przychody z działalności statutowej wyniosły - 56.655,00 zł (składki członkowskie 750,00 zł, 1% z odposu podatkowego 36.595,00 zł, darowizny 1.710,00 zł), przychody finansowe (odsetki bankowe) - 2,57 zł, przychody z dotacji na realizację zadań publicznych - 17.600,00.