Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Rok 2010 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 03 Październik 2011 17:44

Bilans na dzień 31 grudnia 2010 r.

A k t y w a:
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne - -
II. Rzeczowe aktywa trwałe - -
III. Należności długoterminowe - -
IV. Inwestycje długoterminowe - -
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
B. Aktywa obrotowe - 66.248,66 zł
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - -
II. Należności krótkoterminowe - -
III. Inwestycje krótkoterminowe - 66.248,66 zł.
     1. Środki pieniężne - 66.248,66 zł.
     2. Pozostałe aktywa - -
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
Suma aktywów  - 66.248,66 zł.

P a s y w a:
A. Fundusze własne - 66.248,66 zł.
I. Fundusz statutowy - 39.745,28 zł.
II. Fundusz z aktualizacji wyceny - -
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy - 26.503,38 zł.
     1. Nadwyżka przychodów nad kosztami - 26.503,38 zł.
         (wielkość dodatnia)
     2. Nadwyżka kosztów nad przychodami - -
         (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów - -
   i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne -
    1. Kredyty i pożyczki - -
    2. Inne zobowiązania - -
    3. Fundusze specjalne - -
III. Rezerwy na zobowiązania - -
IV. Rozliczenia międzyokresowe - -
     1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - -
     2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -  
Suma pasywów - 66.248,66 zł.


Przychody z działalności statutowej wyniosły - 77.235,43 (składki członkowskie 700,00 zł, 1% z odposu podatkowego  59.881,51 zł, darowizny 12.103,92 zł, nawiązki 50,00 zł, inne przychody określone statutem 16.653,92 zł), przychody finansowe (odsetki bankowe) - 6,26 , przychody z dotacji na realizację zadań publicznych - 4.500,00.

Zmieniony: Wtorek, 04 Październik 2011 12:02