Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Rok 2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 28 Marzec 2012 13:14

Bilans na dzień 31 grudnia 2011 r.

 

A k t y w a:
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne - -
II. Rzeczowe aktywa trwałe - -
III. Należności długoterminowe - -
IV. Inwestycje długoterminowe - -
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
B. Aktywa obrotowe - 58.575,93 zł
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - -
II. Należności krótkoterminowe - -
III. Inwestycje krótkoterminowe - 58.575,93 zł.
     1. Środki pieniężne - 58.575,93 zł.
     2. Pozostałe aktywa - -
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
Suma aktywów  - 58.575,93 zł.

P a s y w a:
A. Fundusze własne - 58.575,93 zł.
I. Fundusz statutowy - 66.248,66 zł.
II. Fundusz z aktualizacji wyceny - -
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -  -7.672,73 zł.
     1. Nadwyżka przychodów nad kosztami - -
         (wielkość dodatnia)
     2. Nadwyżka kosztów nad przychodami -   -7.672,73 zł.
         (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów - -
   i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne -
    1. Kredyty i pożyczki - -
    2. Inne zobowiązania - -
    3. Fundusze specjalne - -
III. Rezerwy na zobowiązania - -
IV. Rozliczenia międzyokresowe - -
     1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - -
     2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -  
Suma pasywów - 58.575,93 zł.


Przychody z działalności statutowej wyniosły - 67.129,47 (składki członkowskie 380,00 zł, 1% z odposu podatkowego  66.629,95 zł, darowizny 119,52 zł, przychody finansowe (odsetki bankowe) - 6,45 , pozostałe przychody - dopata do wynagrodzenia pracownika z PFRON -  4.134,24 zł.

Zmieniony: Środa, 28 Marzec 2012 13:29