Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Rok 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 18 Marzec 2013 12:42

Bilans na dzień 31 grudnia 2012 r.

 

A k t y w a:
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne - -
II. Rzeczowe aktywa trwałe - -
III. Należności długoterminowe - -
IV. Inwestycje długoterminowe - -
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
B. Aktywa obrotowe - 64.324,82 zł.
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - -
II. Należności krótkoterminowe - -
III. Inwestycje krótkoterminowe - 64.324,82 zł.
     1. Środki pieniężne - 64.324,82 zł.
     2. Pozostałe aktywa - -
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
Suma aktywów  - 64.324,82 zł.

P a s y w a:
A. Fundusze własne - 64.324,82 zł.
I. Fundusz statutowy - 58.575,93 zł.
II. Fundusz z aktualizacji wyceny - -
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -  5.478,89 zł.
     1. Nadwyżka przychodów nad kosztami - 5.478,89 zł.
         (wielkość dodatnia)
     2. Nadwyżka kosztów nad przychodami -   - 
         (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów - -
   i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne -
    1. Kredyty i pożyczki - -
    2. Inne zobowiązania - -
    3. Fundusze specjalne - -
III. Rezerwy na zobowiązania - -
IV. Rozliczenia międzyokresowe - -
     1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - -
     2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - 
Suma pasywów - 64.324,82 zł.


Przychody z działalności statutowej wyniosły - 53.566,11 zł (składki członkowskie 270,00 zł, 1% z odposu podatkowego  46.296,11 zł, darowizny 7.000,00 zł, przychody finansowe (odsetki bankowe) - 2.054,37 zł, pozostałe przychody - dopata do wynagrodzenia pracownika z PFRON -  22.796,73 zł.

Zmieniony: Poniedziałek, 18 Marzec 2013 12:52