Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Rok 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 14 Marzec 2014 09:57

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r.

 

A k t y w a:
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne - -
II. Rzeczowe aktywa trwałe - -
III. Należności długoterminowe - -
IV. Inwestycje długoterminowe - -
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
B. Aktywa obrotowe - 38.658,15 zł.
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - -
II. Należności krótkoterminowe - -
III. Inwestycje krótkoterminowe - 38.658,15 zł.
     1. Środki pieniężne - 38.658,15 zł.
     2. Pozostałe aktywa - -
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
Suma aktywów  - 38.658,15 zł.

P a s y w a:
A. Fundusze własne - 38.658,15 zł.
I. Fundusz statutowy - 64.324,82 zł.
II. Fundusz z aktualizacji wyceny - -
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -  -25.666,67 zł.
     1. Nadwyżka przychodów nad kosztami -  -

         (wielkość dodatnia)
     2. Nadwyżka kosztów nad przychodami -   -25.666,67 zł. 
         (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów - -
   i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne -
    1. Kredyty i pożyczki - -
    2. Inne zobowiązania - -
    3. Fundusze specjalne - -
III. Rezerwy na zobowiązania - -
IV. Rozliczenia międzyokresowe - -
     1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - -
     2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -  
Suma pasywów - 38.658,15 zł.


Przychody z działalności statutowej wyniosły - 78.372,91 zł (składki członkowskie 190,00 zł, 1% z odpisu podatkowego  72.632,91 zł, darowizny 3.500,00 zł, dotacje - 2.000,00 zł., nawiązki - 50,00 zł.; przychody finansowe (odsetki bankowe) - 2.029,47 zł, pozostałe przychody - dopłata do wynagrodzenia pracownika z PFRON -  22.723,47 zł.

Zmieniony: Piątek, 14 Marzec 2014 10:07