Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Rok 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 23 Marzec 2015 08:51

Bilans na dzień 31 grudnia 2014 r.

 

A k t y w a:
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne - -
II. Rzeczowe aktywa trwałe - -
III. Należności długoterminowe - -
IV. Inwestycje długoterminowe - -
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
B. Aktywa obrotowe - 38.552,87 zł.
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - -
II. Należności krótkoterminowe - -
III. Inwestycje krótkoterminowe - 38.552,87 zł.
     1. Środki pieniężne - 38.552,87 zł.
     2. Pozostałe aktywa - -
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
Suma aktywów  - 38.552,87 zł.

P a s y w a:
A. Fundusze własne - 38.552,87 zł.
I. Fundusz statutowy - 38.658,15 zł.
II. Fundusz z aktualizacji wyceny - -
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -  -105,28 zł.
     1. Nadwyżka przychodów nad kosztami -  -

         (wielkość dodatnia)
     2. Nadwyżka kosztów nad przychodami -   -105,28 zł. 
         (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów - -
   i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne -
    1. Kredyty i pożyczki - -
    2. Inne zobowiązania - -
    3. Fundusze specjalne - -
III. Rezerwy na zobowiązania - -
IV. Rozliczenia międzyokresowe - -
     1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - -
     2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -  
Suma pasywów - 38.552,87 zł.


Przychody z działalności statutowej wyniosły - 121.178,09 zł (składki członkowskie 170,00 zł, 1% z odpisu podatkowego  42.177,09 zł, darowizny 29.700,00 zł, dotacje - 49.131,00 zł.)przychody finansowe (odsetki bankowe) - 408,64 zł, pozostałe przychody - dopłata do wynagrodzenia pracownika z PFRON -  21.360,00 zł. Ogółem przychody - 142.946,73 zł.

Koszty działalności statutowej wyniosły - 107.906,99 zł; koszty administracyjne - 34.965,02 zł; koszty finansowe - prowizje bankowe - 180,00 zł. Ogółem koszty - 143.052,01 zł.

Zmieniony: Piątek, 13 Kwiecień 2018 11:40