Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Rok 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 14 Marzec 2016 16:08

Bilans na dzień 31 grudnia 2015 r. 

 

A k t y w a:
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne - -
II. Rzeczowe aktywa trwałe - -
III. Należności długoterminowe - -
IV. Inwestycje długoterminowe - -
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
B. Aktywa obrotowe - 58.543,48 zł.
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - -
II. Należności krótkoterminowe - -
III. Inwestycje krótkoterminowe - 58.543,48 zł.
     1. Środki pieniężne - 58.543,48 zł.
     2. Pozostałe aktywa - -
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
Suma aktywów  - 58.543,48 zł.

P a s y w a:
A. Fundusze własne - 58.543,48 zł.
I. Fundusz statutowy - 38.552,87 zł.
II. Fundusz z aktualizacji wyceny - -
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -  19.990,61 zł.
     1. Nadwyżka przychodów nad kosztami -   19.990,61 zł.

         (wielkość dodatnia)
     2. Nadwyżka kosztów nad przychodami -   - 
         (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów - -
   i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne -
    1. Kredyty i pożyczki - -
    2. Inne zobowiązania - -
    3. Fundusze specjalne - -
III. Rezerwy na zobowiązania - -
IV. Rozliczenia międzyokresowe - -
     1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - -
     2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -  
Suma pasywów - 58.543,48 zł.


Przychody z działalności statutowej wyniosły - 139.061,90 zł (składki członkowskie 160,00 zł, 1% z odpisu podatkowego  60.398,20 zł, darowizny 38.503,70 zł, dotacje - 40.000,00 zł.)przychody finansowe (odsetki bankowe) - 175,37 zł, pozostałe przychody - dopłata do wynagrodzenia pracownika z PFRON -  20.700,00 zł. Ogółem przychody - 159.937,27 zł.

Koszty działalności statutowej wyniosły - 103.464,88 zł; koszty administracyjne - 36.326,78 zł; koszty finansowe - prowizje bankowe - 155,00 zł. Ogółem koszty - 139.946,66 zł.

Zmieniony: Piątek, 13 Kwiecień 2018 11:38