Biuletyn do pobraniaDzisiaj jest:


Rok 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 30 Październik 2017 13:05

Bilans na dzień 31 grudnia 2016 r. 

 

A k t y w a:
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne - -
II. Rzeczowe aktywa trwałe - -
III. Należności długoterminowe - -
IV. Inwestycje długoterminowe - -
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
B. Aktywa obrotowe - 54,902.76 zł.
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - -
II. Należności krótkoterminowe - -
III. Inwestycje krótkoterminowe - 54.902,76 zł.
     1. Środki pieniężne - 54.902,76 zł.
     2. Pozostałe aktywa - -
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
Suma aktywów  - 54.902,76 zł.

P a s y w a:
A. Fundusze własne - 54.902,76 zł.
I. Fundusz statutowy - 58.543,48 zł.
II. Fundusz z aktualizacji wyceny - -
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -  -3.640,72 zł.
     1. Nadwyżka przychodów nad kosztami -   

         (wielkość dodatnia)
     2. Nadwyżka kosztów nad przychodami -   -3.640,72 zł.  

        (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów - -
   i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne -
    1. Kredyty i pożyczki - -
    2. Inne zobowiązania - -
    3. Fundusze specjalne - -
III. Rezerwy na zobowiązania - -
IV. Rozliczenia międzyokresowe - -
     1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - -
     2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -  
Suma pasywów - 54.902,76 zł.


Przychody z działalności statutowej wyniosły - 136.974,98 zł (składki członkowskie 135,00 zł, 1% z odpisu podatkowego  39.499,98 zł, darowizny 25.700,00 zł, dotacje - 71.640,00 zł.)przychody finansowe (odsetki bankowe) - 143,06 zł, pozostałe przychody - dopłata do wynagrodzenia pracownika z PFRON -  20.700,00 zł. Ogółem przychody - 157.818,04 zł.

Koszty działalności statutowej wyniosły - 125.563,87 zł; koszty administracyjne - 35.576,89 zł; koszty finansowe - prowizje bankowe - 318,00 zł. Ogółem koszty - 161.458,76 zł.

Zmieniony: Piątek, 13 Kwiecień 2018 11:40